Личните данни в контекста на трудовоправните отношения

Защитата на личните данни изисква професионален подход!

Курсът разглежда материята, свързана с обработването на лични данни от гледна точка на правата на служителя, като субект на данни и задълженията на работодателя, в качеството му на администратор на лични данни. Обучението предлага коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Отбелязва се анализът и сравнението, което ще се извърши по отношение на обработването на лични данни предвид практиката на КЗЛД и съда след 25 май 2018 г. Курсът ще отговори на въпросите, свързани със задължението на работодателя като администратор на лични данни да поддържа съответствието с Общия регламент за защита на данните, включително измененията в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им. Обучението предлага конкретни насоки по отношение на разработените и прилагани политики, документи и изисквания при обработването на лични данни в отношенията работодател – работник/служител.

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработването на лични данни в сферата на бизнеса, публичния сектор и институции, агенции и органи, включително, но неизчерпателно:

 • управители;
 • юристи и адвокати;
 • финансисти;
 • служители по защита на данните;
 • IT служители;
 • служители по човешки ресурси;
 • консултанти и одитори по сигурност на информацията;
 • всеки, който обработва лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента.

ТЕМАТИКА

 • Нормативни изисквания за защита на данните
 • Основни задължения на работодателите като администратори на лични данни по отношение на субектите на данни в качеството на служители
 • Правилното определяне на основанието за обработване на лични данни
 • Практическа реализация на принципите за обработване на лични данни в документацията, свързана с трудовото досие на работника/служителя
 • Задължението на работодателя за защита на личните данни на служителите
 • Практически насоки за квалификация и инвентаризация на личните данни
 • Дефиниране и разграничаване на видовете лични данни
 • Определяне на вида, обема и сроковете на обработване на лични данни на работника/служителя
 • Яснота и разграничаване на хипотезите на информираност и искане на съгласие при обработване на лични данни на работник/служител
 • Окомплектоване на лично трудово досие
 • Разясняване на правата и задълженията на работодателя по отношение на създаването и съхраняването на документи в електронен вид
 • Вид на електронните документи, които биха могли да съставляват част от трудовото досие на работника/служителя
 • Правилното взаимодействие между администратор и обработващ лични данни и правата и задълженията на субектите на данни
 • Задължението за съдействие на работодателя по отношение на контролната дейност на КЗЛД
 • Казуси от практиката на КЗЛД и съда

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ОЩЕ ЩЕ НАУЧИТЕ

 • ще се придобие по-добро разбиране за прилагането на нормативните актове;
 • ще се постигне добра увереност в работата на администраторите като работодатели;
 • ще се получи практически опит за прилагане на документи, концепции, практики;
 • ще се ангажира съответствие спрямо Регламента.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

Препоръчителни изисквания: Добро познаване на регламента или изкаран курс по GDPR в Алфа Куолити

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение