УСТАВ НА КЛУБ „ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВО“ КЪМ „АЛФА КУОЛИТИ БЪЛГАРИЯ“

Съставен на 10.04.2017, актуализиран на 07.09.2017, 27.10.2017, 03.10.2018, 06.11.2018 и 19.12.2019 г.

 

Преамбюл

На 18 март 2014 г. „Алфа Куолити България“ покани свои подбрани клиенти и партньори и им предложи да разменят визити „на терен“ и така да си помагат взаимно за изучаване и внедряване на принципите и инструмените на Лийн производството. След вече проведени десет визити „на терен“ и на база общата оценка на всички участници, че тези срещи са интересни и полезни, „Алфа Куолити“ създаде настоящия Устав, с който урежда дейността на вече действащия клуб „Лийн производство“.

Учредител и Организатор

Учредител, домакин на първата среща и Организатор на дейността на клуб „Лийн производство“ (нататък – „Лийн клуба“ или просто „Клуба“) е „Алфа Куолити България“.

Учредително събрание

Членове на Учредителното събрание на клуб „Лийн производство“ са висши мениджъри на фирмите (в азбучен ред) „Алфа Куолити България“ ЕООД – София, „Идеал Стандарт – Видима“ АД, Завод за санитарна керамика – Севлиево, „Група Технология на металите“ АД – София, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД – Пловдив, „Монтюпе“ ЕООД – Русе, „Оптикс“ АД – Панагюрище и „Фесто Производство“ ЕООД – София.  

Цел

Главната цел на клуб „Лийн производство“ към „Алфа Куолити България“ е да създаде и поддържа среда за активен обмен на идеи и практически опит между фирмите, членове на Клуба, за да може те да опознават в по-голяма дълбочина инструментите на Лийн и да ги внедряват по-резултатно.

Начин на работа

Всяка фирма член на Клуба поема домакинство за визита „на терен“ и показва пред представители на другите фирми членове на Клуба вече внедрените в нея Лийн инструменти, като акцентира върху:

1) организацията на внедряването, вкл. човешките аспекти на внедряването;

2) факторите на успеха – кои предпоставки и обстоятелства са „спомогнали“;

3) срещнатите трудности (от всякакво естество) и как са били преодолявани.

Условия за членство в Лийн клуба

Лийн клубът е създаден от „Алфа Куолити“ в изключителна полза на нейни партньори и клиенти – настоящи и бъдещи. За да бъде една фирма член на Лийн клуба, тя трябва:

1) Да има реални успехи в прилагането на инструменти за Лийн трансформация.

2) Да е съгласна да демонстрира своите успехи пред членове на Лийн клуба и да е съгласна да поема домакинство на Лийн визити поне веднъж на 2 години.

3) Да бъде приета за член на Лийн клуба от неговия организатор „Алфа Куолити България“.

Пълноправни членове на Лийн клуба

Това са фирми, които са били или имат готовност да са домакини на визити на терен (по реда им): „Алфа Куолити България“ ЕООД – София, „Идеал Стандарт Видима“ АД, Завод за санитарна керамика – Севлиево, „Оптикс“ АД – Панагюрище, „Монтюпе“ ЕООД – Русе, „Фесто Производство“ ЕООД – София, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД – Пловдив, „Луфтханза Техник България“ ЕАД – София, „Група Технология на металите“, завод Осъм АД – Ловеч, „Амер Спортс“ АД – Чепеларе. „АВВ България“ ООД – Раковски, „Ваптех“ АД – Плевен, „Сенсата Технолоджис“ АД – Ботевград, „Сименс България“ ЕООД – Правец, „Мелексис България“ ЕООД – София, „Райхле и Де-Месари България“ ЕООД – София, „Киттнер“ ЕООД – Пловдив, „Ай Кю Серт“ ЕООД – София и „Дунарит“ ЕАД – Русе.

Задължения на члена на Лийн клуба

 1. Да е готов веднъж на две години да поема домакинство на визита „на терен“.
 2. Да участва в срещите и мероприятията на Лийн клуба (при повече от две отсъствия годишно от срещи или други мероприятия) членството в Лийн клуба се прекратява.
 3. Да изпраща до двама свои представители за участие в тези срещи и мероприятия.
 4. Представителите да присъстват ефективно ( не закъсняват и не си тръгват преждевременно).
 5. Представителите да участват пълноценно (подготвени са по обявените теми за обсъждане).
 6. Представителите спазват режима за конфиденциалност на информацията на фирмите-домакини.

Задължения на Организатора

 1. Да следи за спазване на настоящия Устав.
 2. Да поддържа списък на членовете на Лийн клуба.
 3. Да приема или изключва членове на Лийн клуба.
 4. Да определя домакини на предстоящи визити „на терен“ и да съгласува с тях акцентите (кои Лийн инструменти ще бъдат демонстрирани) и дневния ред на визитите.
 5. Да осигурява комуникация между членовете за предстоящите визити.
 6. Преди всяка поредна визита Организаторът съгласува с членовете на Лийн клуба коя фирма ще бъде домакин на следваща визита и на коя дата ще се проведе тя.

Задължения на фирмата-домакин

 1. Да съгласува с Организатора стандартизиран дневен ред на протичане на визитата.
 2. Да извърши цялостна подготовка за ефективно протичане на визитата „на терен“.
 3. Доколкото това не противоречи на корпоративни или вътрешно-фирмени правила, да облекчи от излишни формалности пропускателния режим за представителите на фирмите членове на Клуба.
 4. Да състави слайдове за мултимедия съгласно Инструкция за изработка на слайдове.
 5. Да съгласува с Организатора гостите, които не членуват в Лийн клуба към момента.

Задължения на фирмата-съдокладчик

Ако други фирми членове на Клуба имат опит в прилагането на Лийн инструментите, които фирмата-домакин желае да демонстрира, възможно и е препоръчително те да подпомагат фирмата-домакин при първоначалното презентиране и/или заключителните обсъждания. В такива случаи ще е полезно представителите на фирмата-домакин и тези на фирми-съдокладчици да се стиковат предварително.

Фирма „гост“

Всеки член на Клуба може да предложи на Организатора фирма-„гост“. Фирмата-гост, със съгласие на Организатора и на домакина на дадена визита, участва в нея. Фирмата-гост има право да участва в до две визити на терен преди тя самата да осигури визита на свой терен. И ако не може да го направи, тя губи право да бъде гост. Фирмата-гост опазва конфиденциалността на информацията на фирмата-домакин. Гост не може да бъде консултантска или обучителна фирма или неин служител.

Бъдещо развитие

Размяната на визити на терен (по една в тримесечие) е вече доказна форма на работа на Лийн клуба. Тя ще бъде запазена и ще се усъвършенства в бъдеще. Организаторът и фирмитедомакини носят отговорност да развиват и усъвършенстват дейността на Лийн клуба в полза на всички членове. Членовете на Лийн клуба могат да предлагат на Организатора идеи за подобряване на дейността.

                                           Съставил: Анастас Кехайов, управител на

„Алфа Куолити България“ ЕООД – София

Запитване за проект

View your previous submissions