TQM (Total Quality Managеment)

TQM (Total Quality Managеment)

 

 

► Иновационен маркетинг

 • Нагласи за покупка и пазарен дял
 • Жизнен цикъл на продуктите
 • Разходи по притежаването
 • Реална и предназначена употреба
 • Обратна връзка от пазара

Контрол

 • Обективизиране на контрола
 • Превантивен контрол
 • Технологично вграждане
 • Правила за “насочване” на контрола
 • Самоконтрол и контрол
 • Намаляване на разходите

Разходи за качеството

 • Разходи за постигане на съответствие
 • Загуби от несъответствие
 • Баланс “разходи - загуби”
 • Икономика на качеството
 • Критерии за оценяване на прогреса

Организация

 • Разбиване на части
 • Приоритети
 • Поредност
 • Паралелни и свързани задачи
 • Организационна свобода
 • Ресурсна осигуреност
 • Координация. Задържане на резултата

Диагностика

 • Лечение след диагностика
 • Измерване и изчисляване
 • Критерии за ранжиране на проекти
 • Обявени и истински причини
 • Идеи на класическата методология

Фирмен проект ТQM

 • Етапи на подготвителната фаза
 • Видове проекти - пилотни, основни и допълнителни
 • Проекти за стабилизиране
 • Екипи и взаимодействие
 • Участие и мотивиране

Превенция

 • Ранно осигуряване
 • Ориентация към клиента
 • Атакуване на първопричините
 • Превенция по етапи на възпроизводствения процес
 • Същност на постоянните подобрения

tqm, total. quality. management

 

Доставчикът-партньор

 • Инвестиране в проблемите
 • Общо планирани разходи
 • Интегриран контрол
 • Разпределение на ползите
 • Пълна цена на доставката
 • Балансиране в интересите

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение