тпм, пм, total productive maintenance, manitanence, производство

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM е управленска сиситема, използвана от Тойота, Мазда и др., която води до повишена ефективост на производството, чрез създаване на специфична фирмена култура за поддръжка на оборудването.

Целта на ТРМ е отстраняването на четирите големи “болести” в заводите – повреди (по машините), дефекти (в продуктите), злополуки (с хората), загуби (в производствената система)

Въвеждането на TPM води до реализиране на непрекъснати подобрения, засягащи основните показатели:

 • производителност (Р);
 • качество (Q);
 • разходи (С);
 • доставка (D);
 • безопасност (S);
 • Морал (М).

ТРМ включва осем стълба, които са основни дейности със своя методология на въвеждане според нуждите на фирмата

 1. Чрез „ Автономна поддръжка” ТРМ съществено се отличава от традиционното управление.   У операторите се създава чувство на добър стопанин към машината. Те се  включват в ежедневните грижи за машините, надграждат се знанията им за работата, както и уменията им за предлагане и реализиране на подобрения в процеса. Основна цел тук е елиминиране на ускореното амортизиране на машините и труднодостъпните места за поддръжка.
   
 2. “Планирана поддръжка” ангажира поддържащия персонал в дейности, целящи увеличаване на ефективния фонд работно време на машините. Освободени от малките ежедневни проблеми, те се фокусират върху системата за превантивна поддръжка и управление на резервните части, както и в реализиране на Kaizen (подобрения по машините).
   
 3. „Фокусирано подобрение” насочва всички дейности в ТРМ по отношение на откриване и елиминиране /или поне намаляване/ на загубите в производствената системата.  Загубите според ТРМ са: престои и накъсване на работата; понижена производителност, дефекти в продуктите, излишъци на материали и НЗП, излишен транспорт и пренасяне, загуби на енергия и материали.
   
 4. „Образование и обучение” цели непрекъснато развитие на персонала и в частност работниците, чрез оценяване на уменията и осигуряване на адекватно обучение.
   
 5.  „ Поддръжката на качеството” е насочена към определяне, стандартизиране и фиксиране на условията за машини, методи и материали с цел постигане на продукти без проблеми с качеството.
   
 6. „Контрол на всичко ново” включва анализиране и документиране на направените подобрения и отстранените проблеми в оборудването и процесите, за да може тази информация да се използва при създаване и внедряване на новите машини, процеси или продукти.
   
 7. „Безопасност, здраве и околна среда” създава система за безопасна и здравословна работна среда, за да се постигнат нула злополки.
   
 8. „Офис TPM” цели административните функции да бъдат високо ефективни и да осигуряват своевременно съдействие и услуги на производствените звена.

5S е основа на ТРМ. Тази система поддържа работната среда добре организирана, подредена и чиста като условие за ефективна работа и гладко протичане на всички дейности.

Тоталното ангажиране на персонала е стимулираща среда за успешното внедряване на ТРМ, представлява изграждането на смесени екипи на всички нива, които да ангажират потенциала на целия персонал.

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение