ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО GDPR

Тези общи условия важат за всички публични и фирмени обучения, провеждани от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ 


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 1. Темите, преподавателите, учебните разписания и датите и местата, на които обученията се провеждат, са тези, които са обявени на сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ
 2. Цени и отстъпки за дадено обучение са дадени в обявата за обучение и в съответната заявка за участие.
 3. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ си запазва право да смени един преподавател с друг без да уведоми участниците.
 4. При промени на дати или на място на провеждане АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ уведомява заявилите участие в обучението. Поканите са актуални към момента на изпращането им. Впоследствие  актуална информация се получава от сайта, по телефон или e-mail.
 5. Заявяване на участие се прави с изпращане на попълнена заявка за участие в обучение, както следва: по е-mail: office@alphaquality.org или на телефон 02/8687531; за всички други видове обучения – чрез попълване на съответните електронни заявки, виж съответните обяви за едни или други обучения на www.alphaquality.org.
 6. Обученията се предплащат до 5 работни дни преди датите на провеждането им.
 7. Участниците в публични обучения на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ трябва така да планират пътуването си до мястото за водене на обучението, че да са там поне 10 мин. преди обявения час за начало на обучението.
 8. Запазване на място се извършва чрез заплащане на таксата за обучение по банков път, като сумата, която е определена в заявката, в сайта или в проформа-фактурата, се превежда по посочена там банкова сметка.
 9. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ  няма ангажимент да пази места на заявители, които не са платили обучението. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, заявилият участие няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ връща на заявителя заплатената сума или го включва в групата за следващо обучение със същата тема.
 10. Кетърингът е този, който е обявен за конкретното обучение в сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ. Кафе паузите са осигурени от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ или от външен изпълнител. Ако изпълнителят е външен (например, хотел), той изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци), това трябва да бъде изрично упоменато при заявяването на участие.
 11. Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени на място от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ или от домакина на обучението.
 12. Данъчните фактури се предават лично на представителите на фирмите-участници заедно с персоналните удостоверения.Анкетна карта се попълва от всеки участник в края на неговото обучение и се предава на преподавателя.
 13. Учебни записки (ако са предвидени такива), които АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ предоставя след обучението в допълнение на изнесения учебен материал, се изпращат на e-mail, посочен в заявката за участие.
 14. Когато обученията се водят в офиса на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ, мобилни телефони може да се ползват само на обособените за това места.
 15. При отлагане от участниците на заявено и заплатено участие, ако отлагането е направено в срок по-къс от 5 работни дни преди датата на начало на обучението, АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ удържа 50% от цената на заплатеното обучение. Тогава, ако се запишат за нови дати, участниците плащат допълнително само 50%. Ако се откажат от предложени от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ нови дати, връща им се 50% от платената сума.
 16. При неявяване на обучение или при отказ от участие, направен  от участника или фирмата му по-малко от 2 дни по-рано от датата на обучението, заплатената сума не се възстановява.
 17. При отлагане на дати от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ , участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да участват в следващи дати на провеждане на същите обучения.
 18. Резервация в хотелите, посочени в сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ, се прави лично от участниците в обученията. За да ползват преференциални цени, е достатъчно да съобщят на хотела, че участват в обучение на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ
 19. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ няма ангажимент да осигури паркиране на автомобилите на участниците в обученията.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 1. Ако фирмата, заявила обучението, желае да има договор с АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ за това обучение или за група обучения, тя има ангажимент да предложи форма на такъв договор.
 2. Фирмата, заявила обучението, определя упълномощен координатор или друго лице за контакт по всички организационни и технически въпроси, свързани с планиране, подготовка и провеждане на обучението.
 3. Една от задачите на координатора е да осигури до 10 работни дни преди датата на обучението списък на участниците – три имена (за издаване на персонални удостоверения) и звено и длъжност (преподавателят да знае пред кого ще говори и евентуално да адаптира учебното съдържание към учебните нужди).
 4. Ако офертата го предвижда, фирмата, заявила обучението, осигурява на преподавателя информация, която му е необходима за планиране и подготовка на обучението (запознаване с документи, разговори с длъжностни лица, посещения на обекти, наблюдения на процеси и друго, каквото е поискано с офертата).
 5. Фирмата, заявила обучението, осигурява подходяща зала за провеждане на необезпокояван и комфортен учебен процес.
 6. Фирмата, заявила обучението, осигурява присъствие и ефективно включване на участниците в учебния процес със заповед или по друг действен начин.
 7. Обучението се открива от висш ръководител на фирмата-заявител, който обявява целите на обучението и представя преподавателя и фирмата АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ
 8. Участници в учебния процес могат да бъдат викани по служба само в обявените междучасия.
 9. Учебната група (групи) е до 25 души за семинарни занятия и до 12 души за активни тренингови занятия.
 10. Фирмата, заявила обучението, осигурява облекчен пропускателен режим, свободно място за паркиране на автомобил и платен от преподавателя обяд в служебния си стол.
 11. Фирмата, заявила обучението, до 5 работни дни след обучението извършва плащане на пълната цена на обучението.
 12. Фирмата, заявила обучението, до 5 работни дни след обучението съобщава на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ своите впечатления и оценки от обучението във вид на официална референция за удовлетворение или неудовлетворение от проведеното обучение.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 1. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ има задължение да закриля личните данни на участниците. В случая лични данни са трите имена, длъжността и звеното във фирмата на участника и неговите телефони и е-пощи. Тези данни се ползват за комуникация по повод на обученията, за организационно-технически цели, както и за издаване на удостоверения и фактури.
 2. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ издава персонални удостоверения за ефективно участие в проведени обучения. Удостоверенията, като видове, са предварително обявени в статията за конкретното обучение в сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ. Удостоверенията, с трите имена на участниците, с данни за теми на обучението и с дата и място на провеждане, имат регистрационни номера, заведени в Учебния център на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ. Трите имена на участниците са тези, които са записани в заявката за участие в обучението. Удостоверенията се връчват лично в края на обучението на всеки участник. Удостоверенията на чужд език се заплащат по 50 лева, отделно ДДС. Цените и отстъпките в цените са тези, които са обявени в статията за конкретното обучение в сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ
 3. Дневното разписание на учебното време и това на почивките е фиксирано за всяко обучение. От сайта и поканите е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение.
 4. Мобилните телефони и другите устройства със звукова сигнализация са с изключен звук или в режим на вибрация по време на обученията. Мобилни телефони не може да се ползват по време на учебни занятия в залата за обучение и в прилежащите й коридори.
 5. Обучаемите присъстват реално и участват ефективно в учебния процес. Отсъствието от дори една тема от едно обучение е достатъчно основание за отказване на персонално удостоверение за участие в обучение.
 6. Слайдовете за мултимедия и всички други учебно-демонстрационни материали са запазена собственост на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ и не се раздават нито по време, нито след обучението, освен ако техни копия не са включени в тетрадка за водене на учебни записки или в изпращани след обучението PDF-документи. Възможно е, на база на конкретен договор, някои от учебните материали да бъдат закупени за временно или за постоянно ползване, с ограничени или неограничени права за ползване и/или за разпространение.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) В АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД декларира, че АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД като орган по сертификация на системи за управление счита за своя тайна всички получени във връзка с дейността лични данни и ще процедира с тях при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП. Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с вида на услуги, които Вие искате или вече ползвате.

 

ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД обработва лични данни  на физически лица при:

 • установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация;
 • управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за услуги;
 • онлайн записване за обучения
 • издаване на удостоверения за участия в обучения;
 • изготвянe на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за услуги, които предоставя АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • изпращане на информационни бюлетини и рекламни съобщения, свързани с предлаганите от нас услуги;
 • за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените услуги;
 • осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени услуги, съгласно договореното;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на услугите от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор;
 • уведомление за всичко, свързано с услуги, които клиентите получават от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;
 • анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • оценка и измерване на ефективността от рекламите на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;
 • проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други документи, в които се съдържат лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 201 б година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

 

ВИДОВЕ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"), като физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Информацията, която съхраняваме и обработваме може да бъде:

 • три имена
 • длъжност/позиция
 • адрес
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания
 • друга обратна връзка, получена от клиентите;
 • лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД за идентификация на клиенти;
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;
 • информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме личните данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД. Личните данни, описани в базата данни на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД в този случай се подлагат на псевдонимизация/анонимизация. Ако субекта на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД има голямо портфолио от предлагани услуги. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички услуги, които клиента ползва.

Оттеглянето на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи може да доведе до невъзможност за извършване на тези действия. За всяко оттегляне на лични данни субекта на лични данни ще бъде уведомен до какви последици може да доведе, съгласно отношенията на клиентите с АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД от публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Основание за обработка на личните данни е чл. 6, ал. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679. С приемането на общите условия на тази политика, при подаване на информация към администратора на лични данни, съдържаща лични данни или при сключването на писмен договор, между администратора на лични данни и субекта на лични данни се създава договорно отношение, на което основание администратора на лични данни обработва лични данни, а именно: чл. 6, ал. 1, б. (б) на Регламента. Данните за изпращане на информационни бюлетини, нюзлетъри, маркетингова информация и т.н се обработват на основание дадено от субекта на лични данни изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) на Регламента.

Основания за обработка на данните - съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели съгласно- чл. 6, ал. 1, б. (a) на GDPR.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА СЛЕДНОТО:

 • расов или етнически произход;
 • политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ В ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронно събрани и обработвани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на съхранение, предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.

Анализ на данните: детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньор/и: това са дружества, с които АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни услуги.

 

ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързани с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ с цел да пригодим предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики и др.

 • Компанията е установила правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията се съхранява на електронен носител и е уеб базирана. За целта ползваме специален софтуер, който криптира информацията и тя не е достъпна за трети лица.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Лични данни АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • он-лайн платформи за разпространение на електронни писма;
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД при продажбата на услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;
 • органи, институции и лица, на които АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

 

Съвместни администратори

Дистрибутори и агенти на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД в сайта си и свързаните сайтове използва бисквитки, за да оформи търговски и други подобни предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин (HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайта/сайтовете по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузер така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.

 

УЕБ АНАЛИЗ

Сайтът/сайтовете на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“. Събраната чрез „бисквитката” на Google Analytics информация за начина, по който потребителите на сайта/сайтовете ги използват, по правило се препраща до IT инфраструктура на Google в САЩ и се запаметява там. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите на Австрия, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента. Задачата на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД да бъдат защитени по изискванията на Регламента.

* В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:

•              Деактивиране на използването на бисквитките в изпълзваният браузър

•              Инсталирайте плъгин: [ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]

 

Google Conversion Tracking

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Google съдържат еднопикселен файл или уеб маяк (web beacon), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Така се събира най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел да адаптираме на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им.

Изглед на браузъра и управление на данните

Възможно е сайтът/сайтовете на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД да съдържат линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни.

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

FACEBOOK

Тази социална мрежа използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа  facebook.com , която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно  http://www.facebook.com/help/?faq=17512

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

 

FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, Вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към Вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно https://www.facebook.com/help/?faq=17512.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за Вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

 

FACEBOOK CONVERSION PIXEL И FACEBOOK REMARKETING

Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

С технологията Facebook Remarketing към потребителите, които са посетили нашите интернет страници, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на отделни потребители. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с https://www.facebook.com/policy.php

 

GOOGLE ADWORDS

Уеб сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на сайта се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките тук). АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords на страницата на Google Ad Words

 

КРИПТИРАНЕ

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД предприема технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome или Private Browsing на Firefox.

 

Информация относно Администратора на лични данни:

АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Банат 19

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Телефон: (+359-2) 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на информация

Субектите на лични данни има право да поискат:

 • информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация/.

 

Право на корекция

В случай, че АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:

 • заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

 

Право на възражение

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

 • възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

 

Право на ограничаване на обработването

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако:

 • субекта на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни;
 • обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване;
 • когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД за обработка са законни.

 

Право на преносимост на данни

Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;

 

Право на жалба

В случай, че субект на личните данни сметне, че АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с отговорното лице в АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 30 /тридесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД този срок може да бъде удължен до не повече от 90 /деветдесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

За горепосочените дейности е приложим контакт на имейл адрес office@aqcert.org Ако субект на личните данни сметне, че обработката им от страна на АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД нарушава действащото законодателство относно защитата на данните или право на защита на лични данни, съществува освен това възможността да се подаде жалба пред компетентния надзорен орган /Комисия за защита на личните данни/.

 

Актуалност и промени на политиката по личните данни

С цел прилагане актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.

 

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.11.2021 г.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.