Реинженеринг на производствената система

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИСТЕМA 
Този вид реинженеринг има множество измерения и, според случая, може да обхване различни елементи на производствената система – например, технологична разстановка на производствено оборудване, точки на генериране, пренос и подаване на енергоносители, входна и вътрешна логистика, схеми за вътрешни и външни кооперации, съотношение на собствен и привлечен външен ресурс за изпълнение на помощно-спомагателни работи и др. 
Такъв реинженеринг се налага, когато производственият модел на едросерийно или специализирано производство трябва да бъде приспособен за нуждите на едно по-гъвкаво и ефективно производство – средно или дребносерийно, по паралелни и нехомогенни поръчки.

ИНЖЕНЕРИНГ НА НОВИТЕ ФУНКЦИИ НА ФИРМАТА 
Вече има достатъчен български опит за диагностика и проектиране на организационни структури и управленски технологии, при това с необходимата готовност за реално прилагане. 
Вече се търси инженеринг (по-рядко реинженеринг, само при “ненулева база”) на т.нар. “нови функции на фирмата”. Това са стратегическо планиране, фирмени политики, маркетинг – търговски и иновационен, развой – продуктов и технологичен, логистика – вътрешна и външна, пласмент и дистрибуция, мениджърско счетоводство, развитие на фирмените човешки ресурси.
Такъв вид инженеринг или реинженеринг е цялостен или частичен според нуждите и даденостите на клиента, силата на външните императиви и приоритетите на ръководството. Например, вместо да бъде изградена цялостна система за управление на персонала, работата може да се ограничи до външен и вътрешен подбор, атестиране, оценка, заплащане…

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕИНЖЕНЕРИНГА 
И двата вида организационен инженеринг следват обичайните етапи на един проект:

  • създава се смесен екип от специалисти от фирмата-клиент и консултанти, който екип минава специализирано обучение за подготовка на хората от екипа за бъдеща екипна работа;
  • после се прави диагностика за оценяване на състоянието на организационните структури и управленските технологии и равнището на нормативно, информационно, организационно, кадрово и материално-техническо осигуряване на управленските процеси във фирмата;
  • въз основа на констатациите и оценките от диагностиката се изготвя предписание за “модернизация” или “ново проектиране” на съответните функции и дейности. Ако оценките са задоволителни, работата може да спре дотук. Или ръководството да реши, че не са налице нужните ресурси, за да продължи фирмата нататък. Но такива случаи са редки. 
  • следва задание за проектиране, вкл. работни графици и план за ресурсно осигуряване; 
  • остава да се изпълнят отделните задачи от заданието и да се затвърдят новите резултати чрез съответни нормативни, организационни, технически и ресурсни мерки.

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение