strategia, plan, strategicheski, план, стратегия, стартегически, стратегии

Стратегия и стратегически планове

Фирмата не е изолирана в своя черупка, а взаимодейства с външната среда. Фирмата и нейната среда се променят непрестанно и безспирно. Тези промени влияят благоприятно или неблагоприятно на жизнеспособността на фирмата, т.е. на пригодността й да оцелява и днес, но да я има и утре. Ако една фирма изгуби първичния рефлекс да оцелява или го притъпи, тя е заплашена от гибел, а в най-добрия случай тя “вегетира”. 
У нас понятието “оцеляване” е изкривено. Псевдоерудирани журналисти и скудоумни политици успяха да внушат на доверчивия нашенец, че първо трябва да посвие жизнените сили и да оцелее и чак после да ритне дъното да се развива. А цялата човешка история сочи, че единственият начин да оцеляваш, това е непрестанното и безспирно развитие. 
Всяка фирма има много проблеми. Те са породени от нуждите й да реагира адекватно на благоприятните и неблагоприятни промени във външната среда и в самата нея. Проблемите биват два вида – големи и малки. Голям проблем е само този, който влияе на жизнеспособността на фирмата. Ако не го реши, нейната жизнеспособност е застрашена. Като правило големите проблеми са малко на брой, а другите проблеми са вторични. Също така фирмата разполага с ресурсите си – човешки, материални, технически и др. Едни от тези ресурси са много действени и ефикасни в сравнение с други, които не са тъй действени и ефикасни, т.е. фирмата има елитни ресурси и второстепенни ресурси.

Общата стратегия е съвкупност от основни правила и действия, с които фирмата прицелва елитните си ресурси в решаване на големите и наистина жизнено важни проблеми. 
Общата стратегия не е непременно с дългосрочен прицел. Най-полезното й свойство е способността за бързо, гъвкаво и адекватно отразяване или въздействие при появата на нови жизнено важни проблеми. Следователно, общата стратегия трябва да се прегледа и ревизира при всяка по-значителна промяна във фирмата или в нейната външна среда. 
Общата стратегия може да се декомпозира в “частни стратегии” – пазарна, продуктова, технико-технологична, логистична, организационна, социално-кадрова и други. Локалните стратегии следват от общата стратегия и служат за постигането на целите й в хармония със зададени в нея правила и действия за “прицелване на елитни ресурси”

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение