lean, audit, odit, леан, лийн, одит, проверка

LEAN одит

Подготовка за клиентски Лийн одит“ е полезна за фирми, които желаят и държат да демонстрират по убедителен и безспорен начин своите Лийн намерения и успехи в условия на клиентски Лийн одит. В случая „подготвителния“ одит го прави наш или (по-добре) смесен екип.
Услугата „Вътрешен Лийн одит“ е полезна, ако вътрешният одит се използва като средство за стабилизация на резултати от въведени Лийн инструменти. В този случай одитът може да е „наблюдаван“ (прави го екип на фирмата-клиент под наше наблюдение) или „придружаван“ (прави го смесен екип).  
Във всички случаи одитът стъпва на съгласуван план и завършва с доклад в три части:

  1. Силни страни и добри практики в избора и/или в прилагането на Лийн инструментите.
  2. Слаби страни и недобри практики в разкриването на загубите и/или във въведените Лийн инструменти.
  3. Предписание за належащи и необходими мерки и насоки и идеи за възможни подобрения.

Одитът се провежда на място и включва беседи с отговорни лица, преглед на документи и записи и наблюдения на производствени обекти и процеси.

Лийн одитът наподобява одита на ISO система за управление, но е по-скоро процесен одит. Задачата не е да се търси съответствие спрямо изискванияа да се стигне до преценка за ефикасност на вече усвоените Лийн практики

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение