УСТАВ НА ЛИЙН КЛУБ 2 КЪМ „АЛФА КУОЛИТИ СЕРТИФИКАЦИЯ“

Преамбюл
След големия успех на първия клуб „Лийн производство“, на 29.05.2018 г. Алфа Куолити покани свои подбрани клиенти и партньори, главно малки и средни фирми и такива, които правят начални стъпки в Лийн трансформацията, и им предложи да си разменят визити „на терен“, за да се информират и да се подпомагат взаимно при изучаването и внедряването на принципите и инструментите на Лийн.

Учредител и организатор на Лийн Клуб 2 Инициатор, учредител, методически ръководител и организатор на дейността на втория клуб „Лийн производство“ (нататък, Лийн Клуб 2) е Алфа Куолити Сертификация ЕООД – София.; Условия за членство в Лийн Клуб 2-Клубът е създаден от „Алфа Куолити България“ в изключителна полза на нейни партньори и клиенти, настоящи и бъдещи.

Цел
Главна цел на Лийн Клуб 2 е да създаде и поддържа среда за активен обмен на идеи и опит между фирмите-членове, за да може те да опознават във все по-голяма дълбочина инструментите на Лийн производството и да ги внедряват все по-резултатно.

Начин на работа на Лийн Клуб 2
Всяка фирма член на Лийн Клуб 2 поема домакинство за визита „на терен“ и показва пред другите фирми членове на Клуба вече внедрените в нея Лийн инструменти, като акцентира върху:
1) организацията на внедряването, вкл. човешките аспекти на внедряването;
2) факторите на успеха – кои предпоставки и обстоятелства са „спомогнали“;
3) срещнатите трудности (от всякакво естество) и как са били преодолявани.

Условия за членство в Лийн Клуб 2
Клубът е създаден от „Алфа Куолити България“ в изключителна полза на нейни партньори и клиенти, настоящи и бъдещи. За да бъде една фирма член на Клуба, тя трябва:

 • да има афинитет към принципите и инструментите на Лийн производството;
 • вече да е предприела реални стъпки и начинания за Лийн трансформация;
 • да е съгласна да демонстрира постиженията си пред членовете на Клуба
  и  да поема домакинство на визити на терен поне веднъж на две години;
 • да бъде поканена за членство в Лийн Клуб 2 от „Алфа Куолити България“.

Пълноправни членове на Лийн Клуб 2
Това са фирми, които са обявили готовност да бъдат домакини на визити на терен (по азбучен ред):

Александрис Инженеринг – Пловдив

Алфа Куолити Сертификация – София

Буллтек – Пловдив

Инч Фриго – Пловдив

Китнер – Калояново

Лестопродукт – Враца

Майкро Оптикс Юроп – Панагюрище

Торготерм – Кюстендил

АССА АБЛОЙ Опънинг
Солюшънс България – Варна
Метал – Шумен
ММ Механикс – Пазарджик
Сентилион – София
Телевик България – Царацово
Техно акташ – Пловдив
Филпласт – Ягодово
Фьосталпине ФАЕ – София

Задължения на фирмата-член  на Лийн Клуб 2

 • Да е готова веднъж на две години да поема домакинство на визита „на терен“.
 • Да участва в срещите и мероприятията на Лийн Клуб 2 (при повече от две отсъствия годишно от срещи или други мероприятия) членството в Лийн Клуб 2 се прекратява.
 • Да изпраща до двама свои представители за участие в тези срещи и мероприятия.
 • Представителите да присъстват ефективно (не закъсняват и не си тръгват преждевременно).
 • Представителите да участват пълноценно (подготвени са по обявените теми за обсъждане).
 • Представителите спазват режима за конфиденциалност на информацията на фирмите-домакини.

Забележка: Членът на Лийн Клуб 2 не дължи членски внос на Клуба, но ползва 20% отбив за участия в публични и фирмени обучения от Алфа Куолити България и при покупки на нейни книги и издания.

Задължения на Организатора на Лийн Клуб 2

 • Да следи за спазване на настоящия Устав.
 • Да поддържа списък на членовете на Лийн Клуб 2.
 • Да приема или изключва членове на Лийн Клуб 2.
 • Да определя домакини на предстоящи визити „на терен“ и да съгласува с тях акцентите            (кои Лийн инструменти ще бъдат демонстрирани) и дневния ред на визитите.
 • Да осигурява комуникация между членовете на Лийн Клуб 2 за предстоящите визити.
 • Преди всяка поредна визита Организаторът съгласува с членовете на Лийн Клуб 2 коя фирма ще бъде домакин на следваща визита и на коя дата ще се проведе тя.

Задължения на фирмата-домакин

 • Да съгласува с Организатора стандартизиран дневен ред на протичане на визитата.
 • Да извърши цялостна подготовка за ефективно протичане на визитата „на терен“.
 • Доколкото това не противоречи на корпоративни или вътрешно-фирмени правила, да облекчи от излишни формалности пропускателния режим за представителите на фирмите-членове на Клуба.
 • Да съгласува с Организатора гостите, които не членуват в Лийн Клуб 2 към момента.
 • Да поеме домакинските разноски по кетъринга при визитата на терен.

Фирма „гост“ на Лийн Клуб 2
Всеки член на Лийн Клуб 2 може да предложи на Организатора фирма-„гост“. Фирмата-гост, със съгласие на Организатора и на домакина на дадена визита, участва в нея. Фирмата-гост има право да участва в до две визити на терен преди тя самата да осигури визита на свой терен. И ако не може да го направи, губи право да бъде гост. Фирмата-гост опазва конфиденциалността на информацията на фирмата-домакин. Гост не може да бъде консултантска или обучителна фирма или неин служител.

Ограничен брой участници във визитите на терен
В Лийн Клуб 2 членуват малки и средни по големина фирми и възможностите им да приемат много хора при визита на терен са ограничени. Фирмата-домакин определя до колко хора може да приеме и го съобщава в писмото-покана с формулата „един участник“ или „до двама участници“. Ако останат „незапълнени места“, фирмата-домакин и организаторът решават заедно на кои членове на клуба да ги предложат, най-вече съобразявайки се с това какви Лийн инструменти ще демонстрира фирмата-домакин и кои членове на Лийн клуб 2 биха се възползвали най-пълноценно от такава възможност.

Бъдещо развитие на Лийн Клуб 2
Размяната на визити на терен (по една в тримесечие) е вече доказала се форма на работа на първия Лийн клуб и се запазва и в Лийн Клуб 2. Тази форма на работа ще се усъвършенства в бъдеще. Организаторът е отговорен да развива дейността на Лийн Клуб 2 в полза на всички фирми-членове. Членовете на Лийн Клуб 2 могат да предлагат на Организатора идеи за подобряване на дейността.

 

                                 Съставил Устава: инж. Яна Григорова,
координатор на Лийн клубове 1 и 2 към
„Алфа Куолити Сертификация“ ЕООД – София

Версия 1 – 28.05.2018, София
Версия 2 – 17.10.2018, София (промени в червено)
Версия 3 – 24.10.2018, София (промени в зелено)
Версия 4 – 31.01.2019, София (промени в синьо)
Версия 5 – 26.03.2019, София (промени в лилаво)

Запитване за проект

View your previous submissions