УСТАВ НА ЛИЙН КЛУБ 2 КЪМ „АЛФА КУОЛИТИ БЪЛГАРИЯ“

Преамбюл

След големия успех на първия клуб „Лийн производство“, на 29.05.2018 г. Алфа Куолити покани свои подбрани клиенти и партньори, главно малки и средни фирми и такива, които правят начални стъпки в Лийн трансформацията, и им предложи да си разменят визити „на терен“, за да се информират и да се подпомагат взаимно при изучаването и внедряването на принципите и инструментите на Лийн.

Учредител и организатор на Лийн Клуб 2

Инициатор, учредител, методически ръководител и организатор на дейността на втория клуб „Лийн производство“ (нататък, Лийн Клуб 2) е консултантската къща Алфа Куолити България ЕООД – София.

Цел

Главна цел на Лийн Клуб 2 е да създаде и поддържа среда за активен обмен на идеи и опит между фирмите-членове, за да може те да опознават във все по-голяма дълбочина инструментите на Лийн производството и да ги внедряват все по-резултатно.

Начин на работа на Лийн Клуб 2

Всяка фирма член на Лийн Клуб 2 поема домакинство за визита „на терен“ и показва пред другите фирми членове на Клуба вече внедрените в нея Лийн инструменти, като акцентира върху:

1) организацията на внедряването, вкл. човешките аспекти на внедряването;

2) факторите на успеха – кои предпоставки и обстоятелства са „спомогнали“;

3) срещнатите трудности (от всякакво естество) и как са били преодолявани.

Условия за членство в Лийн Клуб 2

Клубът е създаден от консултантската фирма „Алфа Куолити България“ в изключителна полза на нейни партньори и клиенти, настоящи и бъдещи. За да бъде една фирма член на Клуба, тя трябва:

˗ да има афинитет към принципите и инструментите на Лийн производството;

˗ вече да е предприела реални стъпки и начинания за Лийн трансформация;

˗ да е съгласна да демонстрира постиженията си пред членовете на Клуба и да поема домакинство на визити на терен поне веднъж на две години;

˗ да бъде поканена за членство в Лийн Клуб 2 от „Алфа Куолити България“.

Пълноправни членове на Лийн Клуб 2

Това са фирми, които са обявили готовност да бъдат домакини на визити на терен (по азбучен ред):

Александрис Инженеринг – Пловдив

Алфа Куолити България – София

Ай Кю Серт – София

Завод за каучукови уплътнители – Горно Ботево

Инч Фриго – Пловдив

Китнер – Пловдив

Лестопродукт – Враца 

Мауер Локинг Системс – Варна

Метал – Шумен

ММ Механикс – Пазарджик

Сентилион – София

Техно акташ – Пловдив

Торготерм – Кюстендил

Филпласт – Пловдив

Фьосталпине – София

Задължения на фирмата-член на Лийн Клуб 2

1. Да е готова веднъж на две години да поема домакинство на визита „на терен“.

2. Да участва в срещите и мероприятията на Лийн Клуб 2 (при повече от две отсъствия годишно от срещи или други мероприятия) членството в Лийн Клуб 2 се прекратява.

3. Да изпраща до двама свои представители за участие в тези срещи и мероприятия.

4. Представителите да присъстват ефективно (не закъсняват и не си тръгват преждевременно).

5. Представителите да участват пълноценно (подготвени са по обявените теми за обсъждане).

6. Представителите спазват режима за конфиденциалност на информацията на фирмите-домакини.

Забележка: Членът на Лийн Клуб 2 не дължи членски внос на Клуба, но ползва 20% отбив за участия в публични и фирмени обучения от Алфа Куолити България и при покупки на нейни книги и издания.

Задължения на Организатора на Лийн Клуб 2

1. Да следи за спазване на настоящия Устав.

2. Да поддържа списък на членовете на Лийн Клуб 2.

3. Да приема или изключва членове на Лийн Клуб 2.

4. Да определя домакини на предстоящи визити „на терен“ и да съгласува с тях акцентите (кои Лийн инструменти ще бъдат демонстрирани) и дневния ред на визитите.

5. Да осигурява комуникация между членовете на Лийн Клуб 2 за предстоящите визити.

6. Преди всяка поредна визита Организаторът съгласува с членовете на Лийн Клуб 2 коя фирма ще бъде домакин на следваща визита и на коя дата ще се проведе тя.

Задължения на фирмата-домакин

1. Да съгласува с Организатора стандартизиран дневен ред на протичане на визитата.

2. Да извърши цялостна подготовка за ефективно протичане на визитата „на терен“.

3. Доколкото това не противоречи на корпоративни или вътрешно-фирмени правила, да облекчи от излишни формалности пропускателния режим за представителите на фирмите-членове на Клуба.

4. Да съгласува с Организатора гостите, които не членуват в Лийн Клуб 2 към момента.

5. Да поеме домакинските разноски по кетъринга при визитата на терен.

Фирма „гост“ на Лийн Клуб 2

Всеки член на Лийн Клуб 2 може да предложи на Организатора фирма-„гост“. Фирмата-гост, със съгласие на Организатора и на домакина на дадена визита, участва в нея. Фирмата-гост има право да участва в до две визити на терен преди тя самата да осигури визита на свой терен. И ако не може да го направи, губи право да бъде гост. Фирмата-гост опазва конфиденциалността на информацията на фирмата-домакин. Гост не може да бъде консултантска или обучителна фирма или неин служител.

Бъдещо развитие на Лийн Клуб 2

Размяната на визити на терен (по една в тримесечие) е вече доказала се форма на работа на първия Лийн клуб и се запазва и в Лийн Клуб 2. Тази форма на работа ще се усъвършенства в бъдеще. Организаторът е отговорен да развива дейността на Лийн Клуб 2 в полза на всички фирми-членове. Членовете на Лийн Клуб 2 могат да предлагат на Организатора идеи за подобряване на дейността.

Съставил Устава: инж. Яна Григорова,

координатор на втория Лийн клуб към „Алфа Куолити България“ ЕООД – София

28.05.2018, София