IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1

Международен стандарт за храните

Tърговските вериги – с нови правила. Големите търговски вериги у нас вече искат допълнителна сигурност, че не продават опасни храни. През 2009 г. доставчиците им трябва да въведат IFS – международен стандарт за качество и безопасност на храните. За фирмите, които продават храни на хипервериги в Европа, IFS си беше и си е “задължителен”. Той става “задължителен” и за България от 2009 г., като част от новите правила на големите търговски вериги. Въвеждането на IFS и съответната сертификация са доказателства за добър вътрешен ред в производството и наличие на системен контрол върху безопасността на храните.

IFS унифицира изискванията към производителите относно безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. IFS надгражда принципите на НАССР, поставяйки допълнителни специфични изисквания.

IFS унифицира процедурите за одит на фирмите, произвеждащи под частни марки на търговски вериги, за да има прозрачност по доставната верига. IFS поставя изисквания към същината, провеждането и оформянето на резултати от одита, както и изисквания към органите за сертификация и одиторите. Всяка фирма, произвеждаща под търговски марки на големи вериги, се одитира по IFS. Той е структуриран в две нива – базово и високо. Критериите за базово ниво са минимално необходими изисквания за допускане до участие в международно ориентирания хранителен бранш. Критериите за високо ниво са насочени към фирми, които искат да покажат “най-добра практика” в бранша.

Кое е различното в изискванията на IFS?

Интегрирани изисквания за безопасност и качество. Стандартът изисква ефикасно действаща система за управление, която да гарантира съответствия с изискванията за безопасност и качество и със законовите изисквания. Тези три аспекта на изискванията трябва да се оценяват и осигуряват във всеки процес на системата за управление. По общите си изисквания към системата за управление IFS прилича на ISO 9001, но трябва да е въведен контрол на безопасността, базиран на НАССР и допълнителни процедури.

Твърди изисквания към инфраструктурата. IFS се различава от другите подобни стандарти главно по това, че задава доста конкретни изисквания към производствената инфраструктура. Повечето такива изисквания се припокриват с изискванията в Кодекс Алиментариус, но IFS съдържа и множество много конкретни и много по-строги изисквания.

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение