хуман, ресурс, ресоурсес, human, resources, човешки ресурси, personal, пресонал

Проект на фирмена функция и структура ПЕРСОНАЛ

Фирмената функция и структура “Персонал” може да притежава една или друга степен на развитие и зрялост. Това налага локална или цялостна модернизация, или изграждане на всичко от “нула”.

▶ диагностика – чрез диагностика на т.нар. “качествени характеристики” на фирмения персонал (стаж, възраст, квалификация, образование, заетост и други) се определят същината и обемът на дейностите по управление и развитие на персонала, които са нужни на фирмата;
▶ подбор – чрез вътрешен и/или външен подбор се търсят и намират тези най-подходящи хора, които имат данни и желаят да се развиват и изявяват като специалисти по персонала;
▶ обучение – специалистите по персонала, дори да имат дипломи за такива, подлежат на обучение, за да овладеят теоретично, а и на работно равнище, подходящи методи и практики. 
▶ организация – статутът на звеното по персонала и функционалната и длъжностните характеристики определят правилното изпълнение и ефективното управление на работата му; 
▶ политиката по персонала официализира изповядваните от фирменото ръководство ценности, свързани с хората, и формализира главните принципи и правила за работа с хората;
▶ автоматизираната информационна система е предназначена да обслужва с данни, справки и анализи административните и същинските дейности по управление на персонала;

Ако се модернизират или се изграждат “от нула” отделни фирмени системи за управление на персонала, започва се със съставяне, съгласуване със засегнатите звена и утвърждаване на задания за проектиране и работни графици. Например, това може да са следните системи: 

 • система за прогнозиране и планиране на нуждите от персонал;
 • система за набиране, подбор, назначаване, въвеждане и адаптиране;
 • система за разместване, преместване, пренасочване и освобождаване;
 • система за атестиране, оценяване, промоция, движение и кариера;
 • система за обучение, квалификация, преквалификация и опресняване;
 • система за заплащане на труда и допълнително материално стимулиране;
 • система за вертикални и хоризонтални вътрешно-фирмени комуникации;
 • система за морално стимулиране, респонсабилизиране и мотивиране.

Може да има нужда и от специални фирмени програми, например: 

 • програма за подобряване на трудовите, битови и комунални условия;
 • програма за спиране на текучеството и стабилизиране на персонала;
 • програма за повишаване на конкурентността на фирмата на пазара на труда;
 • програма за преодоляване на напрежения и изглаждане на конфликти.

Един организационен проект в пълния обхват на горните задачи се изпълнява за 9 до 18 месеца в зависимост от обща численост на персонала и базово равнище на функцията. Разбира се, всяка отделна задача може да се решава и самостоятелно

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение