БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани с използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите. Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Например лаборатории от първа, втора и трета страна, както и лаборатории, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола и сертификацията на продуктите. Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност за изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, за които се отнася този международен стандарт като вземането на извадки и разработването/усъвършенстването на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат. Този международен стандарт е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. Той може също да бъде използван от клиентите на лаборатории, от упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация на лаборатории. В този международен стандарт не се разглежда съответствието с изискванията на нормативните актове и с изискванията за безопасност при работата на лабораториите.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение