леан, диагностика, лийн, lean, lean diagnostic, diagnostic, product

LEAN ДИАГНОСТИКА

LEAN диагностиката има за цел да насочи и улесни процеса на LEAN трансформацията.

Според това на кой етап е LEAN трансформацията, може да има два вида диагностика.

Диагностиката като част от подготовката за LEAN трансформация

Тя е изключително полезна за фирми, които започват LEAN трансформация и води до три важни резултата:

  • преценка относно кои са и от какво произтичат големите загуби от излишни ресурси или дейности плюс насоки относно кои са възможните насоки за тяхното съкращаване;
  • насоки относно това кои измежду многобройните LEAN инструменти ще бъде удачно да се използват с цел намаляване на големите загуби от излишни ресурси и дейности;
  • преценка за кадровия ресурс и организационната готовност за предприемане на LEAN трансформация плюс насоки за необходимите обучения и автодиагностични задачи.

Диагностиката в хода на LEAN трансформацията

Тя се използва от фирми, които вече са стартирали реални LEAN начинания, но се нуждаят от външен поглед дали вървят по верен път и докъде са стигнали по пътя. Тази диагностика води до три важни резултата:

  • преценки за пълнотата и нивото на усвояване на едни или други LEAN инструменти. Преценките (те се представят в точкови или бални скали) водят до два вида изводи – единият извод е доколко удачен е бил изборът на едни или други LEAN инструменти, другият извод е дали тези LEAN инструменти се използват наистина реално и ефикасно;
  • насоки относно повишаване на ефективността на усвояваните или вече усвоените LEAN инструменти плюс евентуална нужда от усвояване на допълнителни LEAN инструменти;
  • (ако това е необходимо) насоки за създаване или усилване на организационните, кадрови и други осигуровки за бъдещо повишаване на ползите от LEAN начинанията.

И в двата случая диагностиката се провежда „на място“ и се извършва от смесен екип. Диагностиката се състои в беседи с длъжностни лица, преглед на документи и записи и посещения и наблюдения на производствени и други обекти и процеси. Диагностиката приключва с доклад до фирменото ръководство, който съдържа преценки и насоки

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение