це маркировка марк mark marking ce production продукция продуктова сертификация

СЕ-МАРКИРОВКА

Производствен контрол на строителен продукт

CE маркировката това е символът, който виждате в горната част на тази страница. Буквите "CE" са съкращението на френската фраза "Conformity European", което буквално означава "Европейско съответствие".

Първоначално използваният термин е „EC Mark“  е заменен официално от „CE маркировка“ в Директива 93/68 / ЕИО през 1993 г. „CE маркировка“ вече се използва във всички официални документи на ЕС.

"CE Марк" също се използва, но НЕ е официалният термин.

Какво е значението на „CE маркировка“ и защо все повече производители искат да бъде изписана върху опаковката на техните продукти?

CE маркировката върху даден продукт е декларация на производителя, че продуктът отговаря на основните изисквания на съответното европейско законодателство в областта на здравето, безопасността и опазването на околната среда, на практика от много от така наречените директиви за продуктите. *

* Директивите за продуктите съдържат "съществените изисквания" и/или "нивата на ефективност" и "Хармонизирани стандарти", на които продуктите трябва да отговарят. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (европейски стандарти или документи за хармонизация), които са установени от няколко европейски агенции по стандартизация (CEN, CENELEC и др.).

CE маркировката върху даден продукт показва на държавните служители, че продуктът може законно да бъде пуснат на пазара в тяхната държава.

CE маркирането на даден продукт осигурява свободното движение на продукта в рамките на единния пазар на ЕАСТ и Европейския съюз (ЕС) (общо 28 държави). CE маркирането върху даден продукт позволява изтеглянето на несъответстващите продукти от митническите органи и органите за прилагане/сигурност.

Заедно с влизането в сила на повече директиви, все повече и повече продукти трябва да носят CE маркировка за получаване на достъп до пазара на ЕАСТ и Европейския съюз.

Маркировката СЕ не е знак за качество, а символ за съответствие с изискванията на всички важни Европейски директиви от “Новия подход”.

Поставяйки маркировката “СЕ” на своите продукти производителят потвърждава, че е спазил основните изисквания на Европейските директиви за безопасност, защита на здравето, околната среда и на потребителите и че е извършил предписаната оценка за съответствие. Маркировка СЕ трябва да носят всички продукти, които се намират на Европейския пазар и заради които съществуват и за които важат директивите на Европейската общност.

Основните Директиви от “Нов подход” се отнасят до:

 • Машини
 • Електрически съоръжения, предназначени за използване при определени граници на напрежението (нисковолтови съоръжения)
 • Електромагнитна съвместимост
 • Медицински устройства
 • Медицински устройства за диагностика in vitro
 • Безопасност на играчки
 • Лични предпазни средства
 • Строителни продукти
 • Обикновени съдове под налягане
 • Везни с неавтоматично действие
 • Активни медицински устройства за имплантиране
 • Газови уреди
 • Нови бойлери за гореща вода, работещи с течно или газово гориво
 • Експлозиви за гражданска употреба
 • Съоръжения и защитни системи, предназначени за използване във взривоопасна атмосфера
 • Плавателни съдове с развлекателна цел
 • Асансьори
 • Домакински електрически хладилници, фризери и
 • комбинация от тях
 • Съоръжения под налягане
 • Телекомуникационни крайни устройства и съоръжения за спътникови наземни станции
 • Въжени линии за превоз на хора
 • Шумови емисии от строителни машини, работещи на открито

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение