Алфа Куолити България извършва обучителни и консултантски услуги, като изцяло поема дейностите и продължава мисията на Alpha Quality International в България, започната още в 1990-та година.

Имаме значителен, стабилен и растящ дял в пазара на консултациите по мениджмънт. Дължим го на системната иновация на консултантските умения, прецизната коректност към поетите ангажименти и заострената чувствителност към потребностите на клиента....

Мисия

Управлението е водещ фирмен ресурс и от неговата  ефективност зависи правилното и ефеквно използване на  материалните, човешки и всички други ресурси на фирмата.

“Алфа Куолити България” ЕООД има мисията да разпространява и убеждава в идеите на тоталното качество и да импулсира и помага на амбициозните мениджъри да прилагат нови системи и методи, за да усилват управленския ресурс на своите фирми. 


 

Визия

Ние реализираме нашата мисия, като развиваме и предлагаме полезни, качествени и пряко насочени към фирмения мениджмънт учебни, диагностични и консултантски услуги:

  • обучения по мениджмънт за топ-мениджъри, мениджърски екипи и средни кадри;
  • организационна диагностика на отделни подсистеми и цели системи за управление;
  • организационно проектиране на непълно развити и изцяло нови фирмени функции.

     

 

Практически опит и резултати

ОБУЧЕНИЯ. От 1990 годинa до днес в публичните ни обучения са участвали над 9700 мениджъри и специалисти от 4500 фирми и организации, а във фирмените обучения – 2400 висши и средни мениджъри.

ДИАГНОСТИКИ. Направили сме диагностика на системите за управление в 41 организации с общо 107 съставни звена. Това е цялостна организационна диагностика, която води до констатации и препоръки за спешни и средносрочни промени и модернизации в управленски схеми и механизми.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЕКТИ. Решени са над 400 организационни проекта с нашите над 250 клиента, главно в тези функции на мениджмънта, които се нуждаят от радикална ревизия или се градят за първи път – стратегическо планиране, фирмени политики, иновационен и търговски маркетинг, реинженеринг на управлението, развитие на човешките ресурси, стандартизирани системи за управление.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ. Освен с нашите клиенти, имаме диалог с множество други фирми – главната му тема са задачите на бизнеса и мениджмънта и удачните и неудачни подходи и практики за решаването им. Този контакт с мениджърския свят помага да сме реални преподаватели и консултанти.


 

Отношение към клиентите

КОМПЕТЕНТНОСТ. Никога не предлагаме консултации в такива области на мениджмънта, които не сме овладели в дълбочина – и теоретично, и като собствен и реален практически опит

АКУРАТНОСТ. Стриктно спазваме всички условия и отношения на договора с Клиента, особено тези, които се отнасят до сроковете и приложното качество на планираните резултати

АНГАЖИРАНОСТ. Следим стабилността и развитието на резултатите от нашата работа и винаги сме на цялостно разположение на Клиента, и след като е завършена работата по договора

ХАРМОНИЯ. Взискателният клиент знае какво иска и очаква от консултанта и избира внимателно, за да не се разочарова. И обратното, поне за нас, също е вярно. Изборът “консултант–клиент” означава и взаимно харесване. Тук интелектуалният паритет и съзвучната мотивация са живителните импулси за ефективност и психологически комфорт на общата ни работа


 

 

Персонал

Повечето от консултантите ни са бивши или действащи мениджъри от реалния сектор.

С богат “производствен”, организационен и житейски опит, нашите консултанти имат винаги прагматичен усет за реализъм и полезни решения и умеят да консултират разбираемо и убедително. 

Всеки наш консултант ползва колективни знания и опит, натрупани в екипа с годините.


 

Конкурентни предимства

АВТОНОМНОСТ. Нашата фирма има собствени ресурси (персонал, методическо знание и ноу-хау), собствен “производствен” и организационен модел и собствена система за управление.

НЕЗАВИСИМОСТ. Ние сме независим консултант и нашата дейност не зависи от субекти, чиито интереси може да навредят на клиента. Имаме собствена и ефикасна система за управление на качеството, но ние няма да я сертифицираме, защото смятаме, че консултант, който е зависим от орган за сертификация, не е независим в отношенията си с бъдещи негови клиенти.

ИНОВАЦИЯ. Ние насочено търсим, усвояваме и развиваме новостите. Постоянно разработваме и апробираме обновени учебни теми и консултантски методики в различни полета на мениджмънта. Това не са механично привнесени от чужбина адаптации, а собствен интелектуален продукт – грижовно заченат при критично осмисляне на българския и чуждестранен опит и трудно отгледан в прекия сблъсък с нашенските реалности.


 

 

Работна филoсофия

Принцип 1 – Верни на предмета си. Този принцип на Питър ни помага да отстояваме нашия предмет – обучения и консултации. Дори в трудни дни избягваме източници на доходи, които ерозират компетентността. Без нея човек е всичко друго, но не и консултант.

Принцип 2 – Оцеляваме чрез постоянно развитие. Ефикасният консултант винаги е в крак с новостите, а и самият той е активен генератор на иновация. Оцелява се не ден за ден, а чрез планомерно развиване на способността за прецизно вникване в нуждите на клиента от консултантски услуги и цялостно и ефективно покриване на тези нужди.

Принцип 3 – Уважаваме клиентите. Съзнаваме ясно, че съществуваме заради и чрез клиентите. Това ни кара да ги ценим и уважаваме, да им бъдем всеотдайни. Изискваме същото отношение и към нас, защото консултирането е процес на екипно партниране.

Принцип 4 – Ранна превенция. Залагаме качество на услугите при тяхното планиране и разработване, а не ги усвояваме в движение с проби и грешки за сметка на клиентите.

Принцип 5 – Гледаме в корените. Следим отблизо удовлетвореността на клиентите и критично анализираме причините за всички добри постижения и срещнати трудности. Това позволява да работим без лутане, защото сме опознали преките и осветени пътеки. 

Принцип 6 – Развиваме области, в които сме добри. В наситен консултантски пазар, ако работиш лоялно, за да си успешен, трябва да си най-добрият или поне да си сред най-добрите. Не служи на никоя полезна цел да хабиш усилия в опити да правиш нещо, което друг умее по-добре. И не е достатъчно да си дадеш равносметка в кое си добър и в кое си посредствен – нужна е смелост да се иде на хирургически решения към тези дейности, които са неефективни за консултанта, следователно – и за неговите клиенти.

Принцип 7 – Не чакаме наготово. Истинският консултант сам си търси клиенти и не разчита на унизителните проекти и програми за субсидиране и рамбурсиране. Парите “наготово” притъпяват усета на консултанта да вниква в нуждите на клиентите. А и клиент, който не плаща с парите си, не е взискателен нито към своя екип, нито към консултанта.

Принцип 8 – Доверие между коректни партньори. Дългогодишната работа с нашите партньори, наситена с множество предизвикателни трудности, е проверка за тяхната способност и воля да работят винаги професионално и коректно за общите ни клиенти.

Принцип 9 – Не сме на тоя свят само за един ден. Залагаме на развитие – планираме външни и вътрешни обучения, търсим информация, следим новостите, създаваме нови услуги и методическо ноу-хау, участваме в живота на професионалната общност. Това позволява да бъдем методически лидери в бранша и двигатели на развитието му.


 

Публично присъствие

Поддържаме връзки с БСК и БТПП, членуваме в ББК “Машиностроене”, подпомагаме Националната конференция по качеството, участваме в работата на техническите комитети на БИС ТК 57 (информационни и комуникационни технологии) на БИС, ТК 34 (системи за управление и оценка на съответствието) на БИС и ТК 15 (околна среда) на БИС. Публикуваме в браншовите списания и в специализираната управленска периодика. Това стимулира и помага да следим новости в бизнеса и професионалната материя