IFS FOOD International Food Standard – Food, version 7

Международен стандарт за храните

Tърговските вериги – с нови правила. Големите търговски вериги у нас вече искат допълнителна сигурност, че не продават опасни храни. През 2009 г. доставчиците им трябва да въведат IFS – международен стандарт за качество и безопасност на храните. За фирмите, които продават храни на хипервериги в Европа, IFS си беше и си е “задължителен”. Той става “задължителен” и за България от 2009 г., като част от новите правила на големите търговски вериги. Въвеждането на IFS и съответната сертификация са доказателства за добър вътрешен ред в производството и наличие на системен контрол върху безопасността на храните.

Версия 7 на IFS Food Standard бе публикувана на 6 октомври 2020 г. Компаниите разполагат с девет месеца, за да приложат новите/модифицирани изисквания. Сертификация по IFS Food - версия 7 ще бъде възможна след 1 март 2021 г.

IFS Food V 6.1 все още може да се използва, паралелно, до 30 юни 2021 г. Сертификацията по IFS Food версия 7 ще стане задължителна за всички сертифицирани компании от 1 юли 2021 г.

IFS унифицира изискванията към производителите относно безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. IFS надгражда принципите на НАССР, поставяйки допълнителни специфични изисквания.

Какво е новото с IFS Food версия 7?

  • Повишен фокус върху оценката на място, по-малко върху документацията
  • Нова формулировка: одитът се превръща в оценка, за да се подчертае продуктовият и процесния подход на IFS в съответствие с ISO / IEC 17065
  • Намален брой изисквания с 15%
  • Подобрена структура, съобразена с нуждите на заинтересованите страни от IFS
  • Контролен списък, съобразен с най-новите изисквания за бенчмаркинг на GFSI, версия 2020.1, FSMA и разпоредбите на ЕС
  • Подобрена и по-добре дефинирана система за оценка
  • Докладът за оценка е по-ясно структуриран и лесен за ползване
  • Културата за безопасност на храните е включена в контролния списък за оценка
  • Всяка трета оценка за сертифициране е необявена.
  • Задължителен GLN (Global Location Number)  за компании в ЕИП и Великобритания

IFS унифицира процедурите за одит на фирмите, произвеждащи под частни марки на търговски вериги, за да има прозрачност по доставната верига. IFS поставя изисквания към същината, провеждането и оформянето на резултати от одита, както и изисквания към органите за сертификация и одиторите. Всяка фирма, произвеждаща под търговски марки на големи вериги, се одитира по IFS. Той е структуриран в две нива – базово и високо. Критериите за базово ниво са минимално необходими изисквания за допускане до участие в международно ориентирания хранителен бранш. Критериите за високо ниво са насочени към фирми, които искат да покажат “най-добра практика” в бранша.

Кое е различното в изискванията на IFS?

Интегрирани изисквания за безопасност и качество. Стандартът изисква ефикасно действаща система за управление, която да гарантира съответствия с изискванията за безопасност и качество и със законовите изисквания. Тези три аспекта на изискванията трябва да се оценяват и осигуряват във всеки процес на системата за управление. По общите си изисквания към системата за управление IFS прилича на ISO 9001, но трябва да е въведен контрол на безопасността, базиран на НАССР и допълнителни процедури.

Твърди изисквания към инфраструктурата. IFS се различава от другите подобни стандарти главно по това, че задава доста конкретни изисквания към производствената инфраструктура. Повечето такива изисквания се припокриват с изискванията в Кодекс Алиментариус, но IFS съдържа и множество много конкретни и много по-строги изисквания.

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение