ifs, food, international standard, standart, standard, iso

IFS FOOD

International Food Standard – Food, version 6.1

Целта на обучението е да представим изискванията и приложението на IFS Food по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Да се Запознаем с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Food. Да преминем през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS FOOD. Ще овладяеете механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, съобразно IFS FOOD и ще затвърдите и актуализирате знанията по управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с IFS Food

АУДИТОРИЯ

 • мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните;
 • компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги.

ТЕМАТИКА

 • Структура на стандарта IFS Food
 • Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
 • Изисквания за качество и безопасност на храните:
 • Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
 • Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
 • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
 • Раздел 4 от стандарта: Производствен процес
 • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
 • Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Ползи от обучението

 • Практически знания за документиране и управление на Системата за качество и безопасност на хранителните продукти, отговорности и пълномощия
 • Методологията за провеждане на сертификационни одити, видове несъответствия – закриване и докладване
 • Изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на качествени и безопасни хранителни продукти
 • Получаване, съгласуване и приемане на клиентски изисквания
 • Определяне на зоните за почистване и дезинфекция, видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/
 • Управление на процесите свързани с планиране и производство на хранителни продукти и съпътстващите дейности
 • Проектиране и разработване на нови продукти, рецепти, спецификации
 • Разработване на НАССР планове и мониторинг на ККТ и КТ
 • Измерване, анализи и подобрения на Системата за управление
 • Поставяне на продукти под карантина; изтегляне и връщане на продукт; освобождаване на продукт
 • Анализ и управление хранителната сигурност и защитата на храните от биотероризъм

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение