исо, 45001:2018, 45001, 18001, бс охсас, bs ohsas, ohsas, zdut, збут

БДС ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

Стандарт БДС ISO 45001:2018 съдържа изисквания към система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване, чрез  активно подобрява своята резултатност по ЗБР. Той замества стандарта BS OHSAS 18001:2007

Системата за управление на здарвословните и безопасни условия на труд трябва да бъде проектирана и внедрена и поддържана съобразно вътрешните и външни фактори, които оказват или могат да окажат въздействие върху нейната резултатност по отношение на ЗБР.

В допълнение към това Организацията трябва да направи обстоен анализ, на това кои са заинтресованите страни, освен работниците и какви са техните очаквания и изисквания, в това число законови и други изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа.

Главната цел на една система за управление на ЗБР е грижата за работниците по начин гарантиращ тяхното здраве и безопасност на работното място. Основен механизъм за това е оценката на риска, която е механизъм за превенция на заболявания и наранявания. На база резултатите от нея трябва да се планират мерки за управление на рисковете, както и оперативен контрол и непрекъснато наблюдение и измерване на изпълнеието на тези мерки. Стандарът поставя изключителен акцент върху участие на работниците в тези процеси, както и консултиране с тях по отношение на здравето и безопасността при работа.

Внедраването на СУЗБР в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 45001:2018 на територията на България не е никак трудна задача, стига да се познават и прилагат законовите изисквания, приложими за Организацията, тъй като стандартът не поставя допълнителни изисквания спрямо тях.

Стандартът предосатвя основните инструменти и насоки как прилагането на законодателството да не е формално, а всичко да бъде осмислено и обвързано във взаймосвързани процеси с конретни показатели, които да бъдат следени и непрекъсанто подобрявани. Това вдъхва доверие в работници, партньори, клиенти и обществото като цяло.

Ние организираме обучения за разясяване на стандартите и подготовка за внедряване на стандартизирани системи за управление.

Вижте предстоящите обучения по ISO 45001:2018

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение