исо, 45001, охсас, исо45001, Iso, iso45001, ohsas, bs, стандрт, здраве и безопасност, безопасна работа

БДС ISO 45001:2018

Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Обучението запознава с най-новите изисквания заложени в БДС ISO 45001:2018. По време на обучението ще се докоснем до логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта и ще дадем насоки за тяхното прилагане. В резултат от обучението ще сме готови да прилагаме стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

Основни теми на обучението

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа– обект и област на приложение;
 • разбиране на организацията и нейния контекст; разбиране на потребностите и очакванията на работниците и другите
 • заинтересовани страни; определяне на обхвата на СУЗБР;
 • лидерство и участие на работниците, определяне на роли, отговорности и правомощия, политика по ЗБР;
 • планиране – действия за овладяване на рисковете и възможностите, идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и планиране на мерки за тяхното постигане;
 • поддържане – ресурси, компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документираната информация;
 • дейности – оперативно планиране и управление, готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране;
 • оценяване на резултатността – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, вътрешни одити и преглед от ръководството;
 • подобряване – разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи действия; постоянно подобряване.

Профил на участниците

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Защо да изберете това обучение?

check Разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта
check

Усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд

check Придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд
check Обмяна на опит с останалите участници в обучението

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията и указанията на стандарта и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

17 - 24 Юни 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС ISO/IEC 27001:2022
Онлайн и София view
26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн и София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация