Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

Сигурността не е девиз, сигурността е непрекъснат процес!

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни. В курса се разглеждат промените в ЗЗЛД от 2019 г., всички нормативни и свързани изисквания за управление на личните данни, съгласно националното законодателство, както и казуси за производства по GDPR в ЕС (започнали дела, наложени санкции и др.)

АУДИТОРИЯ

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

ТЕМАТИКА

 • oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
 • oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
 • правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
 • управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
 • трансграничен пренос на данни;
 • надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
 • длъжностни лица по сигурност на личните данни;
 • сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
 • кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Какво е новото в управлението на личните данни?

Какви права имат физическите лица?

Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?

Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?

Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни?

Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения