Управление на строителните отпадъци

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • запознаване на участниците с основните положения и особеностите на действащите нормативни изисквания, свързани с управление на строителните отпадъци и произтичащите от тях задължения;
 • практически насоки за конкретно прилагане на нормативните изисквания;
 • придобиване на необходимата компетентност за изпълняване на регламентираните задължения в областта на управлението на отпадъците.

РЕЗУЛТАТИ:

Знания за изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-инвестиционния процес, за процедурите по прилагането й, за особеностите на СО и възможностите за тяхното материално оползотворяване и за приложенията на рециклираните материали в строителството.

Умения за реалното прилагане на нормативните изисквания в работата – изготвяне/оценка /изпълнение на План заправление на СО (ПУСО), водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на СО и влагане на рециклирани материали.

АУДИТОРИЯ

Семинарът е предназначен за участниците в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници. Както и за лицата, извършващи дейности с отпадъци: транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; оползотворяване в обратни насипи 

ТЕМАТИКА

 • действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения на лицата, свързани с управление на строителните отпадъци;
 • коректно класифициране на строителните отпадъци;
 • водене на отчетност по дейности със строителни отпадъци;
 • условия и ред при управление на строителните отпадъци по време на строителството и премахването на строежи;
 • изисквания за пускане на пазара и влагане в строежи на рециклирани строителни материали;
 • основните технологии за третиране на строителните отпадъци.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

 • лекционно запознаване с действащата нормативна база;
 • презентация, чрез практически примери с документи и текстове;
 • разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Предстоящи обучения

София
27 Юли
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
Лектор

инж. Поля Георгиева

Електроинженер, специалност „Електроизмервателна техника“, ВМЕИ „Ленин“ София (Технически университет – София), 1978

Магистър инженер „Управление на качеството“ ХТМУ – Център за европейско качество, 2007

Европейска магистратурa „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ ХТМУ –  Европейски Център по Екология, 2009

Професионален опит: 20 години опит в строителния сектор.  Действащ еколог от 2008 във фирма със строително-монтажна дейност. Ръководител на интегрирана система по качество, околна среда и ЗБР. Консултант и сертифициран одитор на автономни и интегрирани системи за управление ISO 9001, BS OHSAS 18001; ISO 14001.

Цена
175 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 10:00 до 17:00 часа, регистрация от 09:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 175 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение