iso, 9001, bds, 2015, бдс

БДС EN ISO 9001: 2015

Системи за управление на качеството. Изисквания

Стандартът ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015) съдържа задължителни изисквания, които трябва да бъдат усвоени и поддържани, ако една организация, в частност – фирма, реши да въведе своя система за управление на качеството. Такава система се въвежда поради две точно определени в самия стандарт основания. Първо, когато организацията трябва да демонстрира постоянната си способност да доставя на своите клиенти продукти и услуги, които отговарят на всички изисквания – на клиенти и на приложими нормативни актове. Впрочем, съответствието на продукта/услугата стои в основата на дефиницията за качество. И второ, винаги заедно с първото, когато организацията се стреми да постига все по-голяма удовлетвореност сред клиентите си, чрез прилагане на инструментите на системата.

Заедно с това стандартът поставя условие – въвеждането на система за управление на качеството да следва от стратегическо решение на висшето ръководство на организацията. От това произтичат няколко важни извода. Ръководството би трябвало да осмисли напълно необходимостта и ползите от системата, а не да се сеща за система едва в „дванадесет без пет“ и да търси да получи сертификат за „следващия ден“, защото „ще ни го поискат“. Другият извод е, че една система е истинска и ефикасна, само когато не е преписана, не е конфекционирана, когато не е „претупана набързо“ и когато персоналът на организацията е бил въвлечен да участва в нейното създаване още от самото начало.

Сега действащото пето издание на стандарта надгражда предишните му издания с това, че насочва и помага системите да бъдат адекватни на реалностите на средата, в която е „потопена“ организацията, като се обръща внимание на страни, заинтересовани по един или друг начин от организацията, и на фактори, които генерират рискове и възможности, и които поради това имат влияние за постигането на цели, които организацията си е поставила. Управлението на качеството стъпва на обявени от стандарта принципи и на прилагане на процесен подход, включващ методическата схема PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Основните изисквания, заложени в сърцевината на стандарта са да се постига ефикасност във всяко действие и да се работи с насоченост за постоянно подобряване, като се стъпва на данни, факти, сведения и на резултатите, получени при анализирането им. Всяко от останалите изисквания се отнася до една или до друга конкретна функция на фирмено управление, поради което става популярно да се казва, че „Системата за управление на качеството всъщност е система за качество в управлението“. В този смисъл организацията гарантира качеството на продуктите и услугите си не пряко, а косвено, чрез поддържане и развитие на ефикасна система за управление на качеството на фирменото управление.

Стандартът ISO 9001:2015 е съставен, както и повечето други стандарти за системи за управление, с унифицирана структура, позволяваща естествено и лесно съчетаване на управлението на качеството с управление в другите му аспекти – на околната среда, на безопасния труд, на енергийната ефикасност, на сигурността на информацията, на веригите за доставки и др. Обикновено системите за управление на качеството стават център и основа за надграждане с други системи и може би с това точно стандартът ISO 9001 е най-популярен – сертифицираните системи за управление на качеството в света наближават да станат два милиона.

Организациите, които сега оперират системи по четвъртото издание на стандарта (ISO 9001:2008), имат време да ползват преходен период до 22.09.2018 г., в рамките на който издадените сертификати за системи ще са все още валидни. Прочетете повече на сайта www.iso.org/tc176/sc2/public. Но не би трябвало да чакаме, за „да гоним последния вагон“. Запознайте отрано Вашите ръководители и мениджъри, вътрешни одитори и друг „активен“ персонал с петото издание на стандарта, като посетите публичните обучения на Алфа Куолити България.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение