iso, 39001, iso39001. safety, car, route, beopastnost, put, беопасност, пътя, пътища, стандарт, standard, standart

ISO 39001:2012

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

"Ако не си наясно с началната точка на твоето пътуване е трудно да достигнеш до желаната дестинация"

Международният стандарт ISO 39001:2012 има статут на български стандарт от 17.03.2014 г. Той е значителна стъпка в световните усилия за подобряване на безопасността на движението по пътищата (БДП). Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

 • използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари; таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания; предприятия с вътрешен транспорт; летищни комплекси и др.)
 • поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно-строителни фирми, общински и национални служби за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към: пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.)
 • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик: учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

Системата за управление на безопасността на движението по пътищата се интегрира успешно с други системи за управление, като ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001. В ISO 39001 се използва процесния подход RDCA: планиране, изпълнение, проверка, действие, чрез който се направлява организацията за постигане на резултатите в сферата на пътната безопасност.

Стандартът осигурява изисквания за аспекти на безопасността като скорост, състояние на превозното средство, пътна инфраструктура, осведоменост на водача; маршрут и др. и  не е предназначен за дефиниране на техническите изисквания и изисквания за качество на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци/светлинни сигнали, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници, спасителни и аварийни услуги).

Прилагането на ISO 39001 не освобождава участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно на пътя. Стандартът е в подкрепа на организацията в усилията й за насърчаване на участниците в движението да бъдат в съответствие със законодателството.

Стандартът ISO 39001 е приложим за всяка организация, която желае:

 • да подобрява показателя БДП (безопасност на движението по пътищата/ Road traffic safety - RTS);
 • да създава, внедрява, поддържа и подобрява системата си за управление на БДП;
 • да се увери в съответствието с декларираната си политика по БДП;
 • да докаже съответствие с ISO 39001.

Изискванията на ISO 39001 включват:

 • разработване и прилагане на подходяща БДП политика;
 • разработване на БДП цели и планове за действие, отчитайки приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да прилага;
 • информация за елементи и критерии, свързани с БДП, които организацията определя като такива, върху които може да оказва контрол или да повлияе;
 • непрекъснато развитие и подобрение на системата за управление;
 • управление на процес, който:
  • отбелязва/оценява броя на произшествията, броя на убитите и ранените лица;
  • осигурява непрекъснато подобряване на безопасността на движението;
  • наблюдава и оценява събитията, които са свързани с безопасността на движението по пътищата.

При внедряването на ISO 39001 организациите ще постигнат следните основни цели:

 • предотвратяване на смъртни случаи и сериозни наранявания, които могат да бъдат избегнати в транспортната мрежа, включително на работното място и докато се пътува до него;
 • допринасяне за по-добро планиране, проектиране, експлоатация и използване на пътната система;
 • намаляване на фирмените разходи за пътнотранспортни произшествия и инциденти (чрез намаляване на загубени работни дни, застрахователни премии и разходи за ремонт);
 • намаляване на застрахователните премии и сметките за ремонт;
 • демонстриране на социална отговорност, подобряване на организационния имидж и израстване на бизнеса;
 • принос към националните и глобални усилия за предотвратяване на смърт и сериозни наранявания при пътни катастрофи;
 • увеличаване на конкурентното предимство на организацията.

Ползи от сертификацията по ISO 39001

 • Постигането на целите на ISO 39001 води до повишаване на безопасността и социална отговорност на Организацията, чрез повишаване на осъзнаването на законовите аспекти и най-добрите практики по отношение на пътната безопасност.
 • Доказана отговорност - сертификацията доказва на заинтересованите страни, че Организацията възприема целите поставени от ISO 39001 сериозно и отговорно.
 • Повишена ефективност - установяване на практики и правила за подобряване на ефективността и оптимизиране на ресурсите чрез по-добро управление; постигане на доверие у заинтересованите страни, чрез демонстриране на спазване на законодателството се осигурява спокойствие на заинтересованите страни и клиенти
 • Конкурентнo предимство - спечелване на нов бизнес или запазване на съществуващия; постигане на конкурентно предимство като Организация, която е сред първите внедрили ISO 39001.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение