Ефективно взаимодействие управител – счетоводител

Публично обучение
23 Октомври
- София

Доброто познаване на правата и задълженията от страна на управителите и счетоводителите регламентирани в касаещите ги нормативни актове са в основата на добрите взаимоотношения между тях. Но както едните, така и другите трябва да направят още една крачка напред, за да бъдат тези отношения не само добри, но и успешни.

За да покаже на двете страни в тази релация, как по-ефективно да взаимодействат помежду си, умножавайки енергията си в полза на бизнеса, познавайки в детайли своите права и задължения и фокусирайки се върху ключови моменти в тази взаимовръзка, разработихме обучението Ефективно взаимодействие управител – счетоводител.

Обучението е практически насочено и е изключително полезно, защото:

  • обяснява на достъпен език и в логическа последователност сложни понятия и процеси, стоящи в основата на тази ефективност;
  • разглеждат се подробни практически казуси и примери подбрани от консултантската практика на лектора;
  • помага да не допускате конфликтни ситуации и да се предпазите от санкции.

Основните акценти на обучението са:

  • Отговорностите, които носят пред данъчните органи, счетоводителите и управителите.
  • Правата и задълженията на счетоводителите и управителите по отношение на ежедневното взаимодействие, така също и в случай на данъчни проверки.
  • Какво трябва задължително счетоводителят да каже на управителя, а той да чуе, за да бъде бизнесът по-печеливш.
  • Какво трябва да знаят счетоводителите и управителите при назначаване или освобождаване на счетоводител.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. Всеки от участниците получава личен подарък от лектора – книгата „Наръчник Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Предстоящи обучения

София
23 Октомври
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
Лектор

Петър Петров

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“.

Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Цена
185 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение