Учебни модули

модул 1 GMP, НАССР, ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните
модул 1А IFS (International Food Standard) Food version 6.1 – Международен стандарт за храните
модул 1Б GobalGAP – Световен стандарт за безопасни и устойчиви практики в аграрния сектор
модул 1В FSSC 22000 – Международна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните
модул 1C IFS Logistics – Международен стандарт за стандарт за логистика на храни
модул 1D IFS Global Markets Food
модул 1F IFS HPC (household and personal care products)
модул 2A БДС EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството. Изисквания
модул 3 БДС EN ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление
модул 4 Мениджър на системи за управление. Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
модул 5A БДС ЕN ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане
модул 6

BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017  – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

модул 7 БДС ISO/IEC 27001:2014  –  Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
модул 8 IATF 16949:2016 – Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното производство и съответните организации доставчици
модул 8А БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
модул 9А TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /1/
модул 9Б TQM – Принципи и работна методология на тоталното управление на качеството /2/
модул 10А Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /1/
модул 10Б  Six Sigma – Въведение в статистическите методи и постоянните подобрения /2/
модул 11 ISO/IEC 20000-1:2011 – Система за управление на качеството на ИТ-услугите
модул 12 ISO 28000:2007 – Система за управление на сигурността  на доставките
модул 13 „Пока-йоке” – управление на производствено движение за рационализации и новаторство на работното място”
модул 14 БДС EN ISO 50001:2011 – Energy management systems / Системи за енергийно управление
модул 15 SA 8000 – Системата за управление на социалната отговорност
модул 16 BRC – Безопасност на храните - Global Standard for Food Safety - Issue 6
модул 17 ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на писмени и преводачески услуги
модул 18

БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване

модул 19 БДС ISO 31000:2011 – Управление на риска. Принципи и указания