fssc, фссц, iso, 22000, haccp, food, safety, исо, храни, стандарт, международен

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 6

Изисквания към Система за управление безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-1

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език

Обучението представя реалните ползи от внедряване и сертифициране по FSSC 22000. Запознава с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC. Преминава през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2018 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Представя техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011 - приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните. Включва още овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти.

Основни теми на обучението

 • Изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • Определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • Планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • Представяне на ISO/TS 22002-1:2011 - 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • Валидиране и верификация
 • Поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

Профил на участниците

 • мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните;
 • компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги.

Защо да изберете това обучение?

check Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти check Сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
check

Как да определим зоните за почистване и дезинфекция

check Увереност при управление на безопасността по време на производство
check

Как да разграничим един участък, в който могат да бъдат прилагани различни видове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване

check

Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност

check

Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/

check

Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни

check Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм check Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация