fssc, фссц, iso, 22000, haccp, food, safety, исо, храни, стандарт, международен

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1

Изисквания към Система за управление безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-1

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език

Обучението представя реалните ползи от внедряване и сертифициране по FSSC 22000. Запознава с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC. Преминава през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2018 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Представя техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011 - приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните. Включва още овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти.

Основни теми на обучението

 • Изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • Определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • Планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • Представяне на ISO/TS 22002-1:2011 - 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • Валидиране и верификация
 • Поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

Профил на участниците

 • мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните;
 • компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги.

Защо да изберете това обучение?

check Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти check Сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
check

Как да определим зоните за почистване и дезинфекция

check Увереност при управление на безопасността по време на производство
check

Как да разграничим един участък, в който могат да бъдат прилагани различни видове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване

check

Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност

check

Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/

check

Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни

check Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм check Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

30 Май 2022
FSSC 22000 Онлайн view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация