iso, 22000, haccp, food, safety

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5

Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4

Обучението представя реалните ползи от внедряване и сертифициране по FSSC 22000. Запознава с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC. Преминава през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2005 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Представя техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011 - приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните. Включва още овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти.

Тематика

 • Изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • Определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • Планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • Представяне на ISO/TS 22002-1:2011 - 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • Валидиране и верификация
 • Поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Ползи - какво още ще научите за управлението на безопасността на храните:

Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти

Ще се разискват въпроси като: Как да определим зоните за почистване и дезинфекция, Как да разграничим един участък, в който могат да бъдат прилагани различни видове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване. Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/.

Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм

 • Сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
 • Увереност при управление на безопасността по време на производство;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност
 • Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.


 

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение