sertifikacia, sertifikatzia, sertifikaciq, sertifikat, udostowerenie, udostoverrenie, сертиликат, iso, исо, 9001, 14001, 18001

Сертификация по стандарти

обучения и сертификация по международни и международно признати стандарти

Стандартите за системи за управление съдържат изисквания към фирменото управление, насочени в различни области като Качество (ISO 9001), Околна среда (ISO 14001), Сигурност на информацията (ISO/IEC 27001) и др.

Фирмите, които искат да се сертифицират по даден стандарт, трябва да докажат, че изпълняват неговите изисквания, а именно:

 • имат адекватни документирани правила, които отговарят на стандарта;
 • тези документирани правила се познават и спазват от персонала.

Сумата от документираните правила се нарича система за управление.

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Включва създаване и внедряване на системата за управление от специално обучен за целта фирмен служител или с помощта на консултант, който извършва следните дейности:

 • обяснява изискванията на стандарта, така че те да бъдат разбрани;
 • диагностицира кои от тях се спазват в началния момент и по какъв начин;
 • съставя документирани правила така, че реално да отразяват работния процес и да отговарят на изискванията на стандарта;
 • участва във внедряването на тези документи;
 • проверява свършеното и помага за отстраняване на всички пропуски;
 • съдейства цялостния процес на сертификация.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Тук трета независима страна – Сертификационна организация, чрез одит, търси доказателства относно наличието на:

 • адекватни документирани правила, които отговарят на ISO стандарта;
 • доказателства за това, че тези правила се познават и спазват.

Сертификационната организация издава СЕРТИФИКАТ, когато тези две условия бъдат изпълнени.

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Интегрираната система за управление удовлетворява изискванията на два или повече стандарта с една документация. Финансовите и времевите разходи по въвеждане и поддържане са по-ниски.

НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Ако имате система за управление на качеството (например ISO 9001) може да я надградите с друга (например ISO 14001:2015), за да имате една интегрирана система за управление. 
За да снижите разходите си за сертификация, е добре да сертифицирате новата система заедно с надзора на досега въведената. Така ще намалите броя на одиторските дни, т.е. разходите.

Според нуждите, една интегрирана система може да се разшири с още системи:

 • система за управление на маркетинговите и търговските дейности;
 • система за управление на персонала и развитие на човешките ресурси;
 • система за управление на паричните потоци (мениджърско счетоводство);
 • система за управление на лаборатория.

КАК ДА ИЗГРАДИМ ISO СИСТЕМА

Уводно обучение 

Уводното обучение запознава персонала на фирмата с идеите и съдържанието на приложимите стандарти (например ISO 9001 или ISO 14001) и конкретните задачи и задължения по въвеждане на Системата и нейната подготовка за сертификация. Биват обучени всички ръководители и специалисти, които имат пряк ангажимент или са засегнати макар и косвено от дейности или резултати от планирането, проектирането, документирането, внедряването, прилагането, поддържането или развитието на ISO системата.

Диагностика 

Диагностиката на реално прилаганите правила и практики в обхвата на системата включва визити на работни места и обекти, преглед на записи и документи, беседи с длъжностни лица. Чрез диагностиката се констатира степента на съответствие на реалните дейности спрямо изискванията на приложимите стандарти (например ISO 9001 или ISO 14001). 

Планиране 

На база на установени при диагностиката несъответствия и предвид наличните ресурси и потенциал, се прави планиране, което се състои в изготвяне и утвърждаване на Работен план-график за въвеждане на ISO системата, който дефинира етапите на въвеждане на системата, задачите, сроковете, изпълнителите, отговорниците, графици за вътрешните одити, прегледите от ръководството и пр. 

Проектиране на ISO Системата и Предварително документиране 

Преглеждат се и се обновяват наличните и годни за употреба организационни документи и се проектират и съставят новите документи на Системата. Актуализираните и нови документи се съгласуват задълбочено с отговорните лица и подлежат на формално утвърждаване за задължително прилагане. 

Апробиране на ISO Системата и коригиране на документите

Апробацията показва дали правилата и изискванията на Системата, които са записани в документите, са приложими и полезни. Също така, в сблъсъка на умозрителните идеи с реалните дадености, тя посочва някои възможности за подобряване на правилата – чрез изменяне, опростяване, допълване. Коригирането, това е въвеждане на тези подобрения в документите. 

Финализиране на документите на ISO Системата

Полезните и работоспособни изводи, възникнали в хода на апробацията, се отразяват в съответните документи (в това се състои коригирането). Правят се последни съгласувания, представят се за утвърждаване от висшето ръководство и във финализиран вид следва да се пуснат за работно внедряване.

Работно внедряване

Изискванията, заложени във финализираните документи на ISO Системата, биват въплътени в технологията и организацията за изпълнение и управление на съответните процеси и дейности. На хората се възлагат отговорности и пълномощия и им се помага да придобият и затвърдят умения и навици да спазват новата “организационна дисциплина”, която е наложена от Системата. Създават се и се поддържат изискваните от Системата “записи”, групирани в картотеки, досиета, журнали и пр. Ако е необходима проследимост, която се изисква от Системата или от клиенти, поддържа се “идентификация” на документи и записи, продукти, оборудване и други такива. 

Изготвяне на Наръчник

Наръчникът е предназначен да послужи като обобщено описание на най-важните документи на Системата и връзките между тях. Работата по Наръчника се изпълнява успоредно с работата по финализиране на основните документи. 

Вътрешни одити

Вътрешните одити допълват информацията, придобита в процеса на апробация, с информация за действителните или потенциални слабости в правилата или прилагането на системата, и спомагат за осъзнаване и утвърждаване на нейната организационна дисциплина. 

Предсертификационна подготовка

След като е избран орган за сертификация, може да се направят “настройки” на Системата към практиките на оценяване, ползвани от него. Във всички случаи трябва да се закрият всички или поне повечето несъответствия, установени чрез вътрешните одити. Да се извърши задълбочен преглед от ръководството за оценяване на готовността Системата да се демонстрира за проверка и оценка. Ако е нужно, може да се направи опреснително обучение-тренинг, за да се затвърдят умения за убедително демонстриране на действието на Системата

Предстоящи обучения

26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение