ISO 17100:2015

Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени и преводачески услуги (Модул 17)

Извършването на услугата „превод” е резултат от дейност, която както всички останали има свои характеристики и може да бъде оценявана спрямо определени изисквания, които са стандартизирани в европейския стандарт ISO 17100:2015 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга” и се отнасят само за писмен превод. Стандартът обхваща основните процеси на преводаческата услуга, включително подготовка, превод, редакция, преглед, управление на проекти, качествен контрол, проследяване и доставка. Той разглежда преводаческата услуга в нейната цялост като единен процес, в който извършването на превода е една брънка от веригата и поставя някои съществени изисквания, свързани с това, направеният вече превод да бъде прегледан от лице, различно от преводача (редактор), както и доказване на професионалната компетентност на всеки един от участниците в процеса на превод, главно преводачи, рецензенти, редактори и коректори.

В стандарта се обръща внимание на някой важни момента:

  • преводаческата услуга, в която са включени задължения на преводача (превод и проверка) и на агенция за преводи (всички останали съпътстващи превода дейности) се разглежда като едно цяло, подчинена на общи и взаимно свързани правила.
  • акцентирано е на клиентските изисквания към преводаческата услуга като обект на договаряне и основна характеристика за оценка на качеството
  • стремежът е да се уеднакви терминологията, използвана в преводаческата дейност

Както е видно преводаческата услуга е в ръцете на най-малко два субекта – преводач и (обикновено) агенция. Ето затова е необходима стандартизация. Ето затова трябва да има строги правила, които да се познават от всички (клиенти и доставчици на услуги), за да може качеството да бъде гарантирано и проследимо.

Стандартът ISO 17100:2015 позволява да се извършва оценяване на съответствието и сертификация на доставчиците на преводачески услуги. Такива могат да бъдат и преводачът, и редакторът, и агенцията. В контекста на този стандарт обаче предоставянето на преводачески услуги се разглежда като верига, в която всеки има своята роля. Съответно желаещите да придобият сертификат по този стандарт трябва да предоставят по-голямата част от услугите, съставляващи тази верига.

Стандартът може да се прилага самостоятелно, както и да се интегрира с други стандарти и най-вече с ISO 9001, с който имат някои общи изисквания, но ISO 17100:2015 въвежда базови изисквания, които са специфични само за преводаческия бранш.

През 21-ви век преводът е толкова масирано явление и преводачът е само част от него, а и към настоящия момент все повече европейски институции поставят като изискване сертификацията по ISO 17100:2015за участие в тръжните си процедури за извършване на преводи, което значи, че една сертификация по ISO 17100:2015 ще повиши конкурентоспособността на доставчиците на преводачески услуги.


 

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения