Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

11 и 12 декември 2017 г. София

На семинара през декември 2017 г. ще се обсъдят промените в стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Новата версия се очаква в началото на 2018 г.

Семинарът запознава с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006. С цел по-добро разбиране на тези изисквания обучението е разделено в два дни: първият съдържа подробно представяне на изискванията на стандарта, а през втория се акцентира върху тяхното практическо прилагане, чрез упражнения по неопределеност на измерванията, валидиране на методики и още.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Обучаемите ще получат информация за изискванията на стандарта с коментари и решаване на примери по тяхното практическо прилагане:

  • ще представим основните изисквания, свързани с компетентността на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби);
  • ще дадем разяснения как изпитванията, калибриранията и вземането на извадки (проби) могат да се извършват, както по стандартизирани, модифицирани стандартизирани методи, така и по методи, разработени (валидирани) от лаборатории.

Водещи и тематика на обучението

Ден 1 — Теория: Детайлно представяне на изкисванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Задълбочената интерпретация на стандарта ще ви даде насоки за приложението му на практика. Чрез множество примери и дискусии ще помогнем да се запознаете с БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Водещ е инж. Бистра Иванова — машинен инженер, спец. “Технология на машиностроенето”, Технически университет – София. Бакалавърска степен по “Бизнес и мениджмънт” във ВШМ на Технически университет – Русе. Магистърска степен от Школа за СДК на ХТМУ по Управление на околната среда – 2008 г. Дипломиран експерт по Оценяване на въздействията върху околната среда (ХТМУ). Десет годишен опит като водещ и главен конструктор в машиностроително предприятие. От 1995 г. консултира по въвеждане на Стандартизирани системи за управление, като участва в и ръководи диагностични и консултантски екипи. Водещ консултант по системи за управление на качеството, системи за управление на околна среда, системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, системи за производствен контрол на строителни продукти, продуктова сертификация – СЕ-маркировка. Титулярен преподавател в публични семинари по стандарти за системи за управление и в публични курсове за подготовка на мениджъри и вътрешни одитори на СУК, СУОС, СУЗБУТ и ИСУ. Водещ одитор за СУК, СУОС и СУЗБУТ.

Ден 2Практика: Активни занимания, свързани с определяне на неопределеността от измерванията и изпитванията. Метрологична проследимост на средствата за измерване. Разработване и валидиране на методики за изпитване и калибриране.

Водещ е инж. Весела Константинова  — има 25-годишен опит в областта на метрологията, придобит в НЦМ; опит като висш ръководител на ИА БСА; преподавател по метрология в СУ „Св. Климент Охридски“; председател на Съюза на метролозите в България, член на ТК 28 на БИС; участвала е в разработването на стандарти в областта на метрологията. Образование – магистър по физика, специалност „Физика на твърдото тяло“ в СУ „Св. Климент Охридски“, научна степен доктор.

Изтегли програма на семинара

Къде: София, кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров"№ 27, ет.1
Време: от 09:00 до 17:00 часа
Регистрация:  08:45 часа
Цена:  360 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали
Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки:  10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София
Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org