iso, 22000, haccp, food, safety

FSSC 22000 Mеждународна схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните.

FSSC 22000 – Международен стандарт за сертифициране на Система за управление безопасността на храните

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC, IFS и SQF.

Системите за управление сертифицирани по FSSC се признават от търговските вериги и други клиенти като равностойни на IFS Food, BRC

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи, които:

 • трябва да изберат по кой път да тръгнат – IFS, BRC или FSSC 22000
 • имат действащи системи за управление на безопасността на храните (НАССР, ISO 22000) и се налага да подобрят и актуализират документацията и работата си, за да преминат в по-високото ниво
 • трябва да предоставят доказателства, че системи им за управление са равностойни на тези сертифицирани по IFS Food, BRC Food

ОБУЧЕНИЕ ПО FSSC 22000

(модул 1B)

Обучението представя реалните ползи от внедряване и сертифициране по FSSC 22000. Запознава с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC. Преминава през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, съставки за храни в съответствие с FSSC 2200 (ISO 22000:2005 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Представя техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011 - приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните. Включва още овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти.

Тематика

 • Изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • Определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • Планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • Представяне на ISO/TS 22002-1:2011 - 15 клаузи с изисквания по отношение на инфраструктура, работна среда, персонал, управление на основни видове дейности, свързани с гарантиране на добра производствена, хигиенична и организирана производствена среда.
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • Валидиране и верификация
 • Поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

Ползи - какво още ще научите за управлението на безопасността на храните:

Ще придобиете практически знания за изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на безопасни хранителни продукти

Ще се разискват въпроси като: Как да определим зоните за почистване и дезинфекция, Как да разграничим един участък, в който могат да бъдат прилагани различни видове хигиенни практики, за да се елиминира микробиологично замърсяване. Какви видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/.

Как да разработим процедури за защита на продукта, бдителност за биологична опасност и биотероризъм

 • Сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
 • Увереност при управление на безопасността по време на производство;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност
 • Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.
Свързани статии

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите