iso, 50001, стандарт, нов; 50001:2018

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.

АУДИТОРИЯ

 • служители на фирми и организации, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на енергията, отговорни лица и екипи по управление на енергията;
 • желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001;
 • отговорни лица по управление на околната среда;
 • отговорни лица по поддръжка на съоръжения и оборудване;
 • експерти в областта на енергията.

ТЕМАТИКА

 • оценка на енергийни характеристики на процесите;
 • анализ на общото енергийно представяне;
 • планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики;
 • провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията;
 • представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • в резултат от обучението участниците ще придобият представа за управлението на енергията, характеристиките на този процес и методиките за анализ и подобряване на енергийните характеристики;
 • ще се запознаят със системният подход при управлението на енергията, описан в стандарта и ще могат да управляват и документират СУЕ;
 • ще могат да провеждат мерки за мониторинг и управление на енергията, изискуеми от стандарта и/или внедрени проекти.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарно-лекционна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

16 - 20 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 14 - БДС EN ISO 50001:2018
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
София view
26 Май
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение