гдпр, защита, лични, данни, казуси, gpdr

GDPR в действие - управление и защита на личните данни

Законосъобразност и добросъвестност при обработване на личните данни

цена

120.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

доц. Мария Ненова

ezik

Български/Английски език

Обучението поставя акцент върху управлението и защитата на личните данни и правните въпроси, които възникват в дейността на лицата свързани с обработването на лични данни. Форматът запозанва с основни въпроси и казуси свързани с управлението на личните данни, анализиране на конкретни обстоятелства по отношение на задачите и ролята на длъжностностните лица.

Обучението подпомага вземането на решения и предприемането на действия от администратори на лични данни, обработващи лични данни, длъжностни лица по защита на данните, служители по сигурността. Възможността за предварително формиране на кръга теми за обсъждане ще ангажира точното разглеждане на относимите разпоредби и правилното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Освен обсъждане, изясняване, разрешаване на казусите, възникнали за конкретния администратор на лични данни, участниците ще придобият насоки за очакваното поведение, преценка и подход в случаите на: подадени заявления за достъп до лични данни, пробив в сигурността, упражняване на правата на субектите на данни, подадени сигнали и жалби, съдействие на надзорния орган, защита на законния интерес на администратора на лични данни, поддържане на документацията, спазване на принципите за обработване на лични данни, включително отчетност и прозрачност, важността на правилното определяне на основанието за обработване на лични данни.

Основни теми на обучението

 • История на развитие на управлението и защитата на личните данни. Определения, използвана терминология и принципи на GDPR. Основни права на физическите лица /субекти/. Видове лични данни;
 • Правно основание за обработка и притежание на лични данни, нормативно, съгласие за обработване на лични данни, дейности за ограничаване, блокиране и/или изтриване на данни. „Право на забрава“. Управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права на администратори и обработващи лични данни;
 • Трансграничен пренос на данни - в ЕС и страни извън ЕС;
 • Контролни органи, сигнали и глоби при нарушения;
 • Отговорници по лични данни. Длъжностни лица по личните данни;
 • Технически мерки за защита. Сигурност при обработване на личните данни. Законодателство и стандартизация в областта на управление на личните данни. Правилници и кодекси за поведение. Задължителни фирмени правила по управление на лични данни;
 • Разглеждане на казуси. Приложение на GDPR.

Профил на участниците

 • управители;
 • юристи и адвокати;
 • финансисти;
 • служители по защита на данните;
 • IT служители;
 • служители по човешки ресурси;
 • консултанти и одитори по сигурност на информацията;
 • всеки, който обработва лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента.

 

Защо да изберете това обучение?

check

обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси

check

съдействие и защита при проверка от надзорния орган

check

обработване на личните данни законосъобразно и добросъвестно

check

запознаване с практиката на надзорния орган и съда

check

структуриране на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679

check

насоки и препоръки за действие в конкретни ситуации

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение