finance, analisys, crisis, финанси, анализ, финансов анализ, кризиснам криза, управление, мениджмнт

Финансов анализ и антикризисно управление

Практически курс

цена

225.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

д-р Петър Петров

ezik

Български/Английски език

Още в края на 2018 година редица авторитетни пазарни анализатори, институционални инвеститори и политически лидери индикираха за сигнали, отнасящи се до нова финансова криза. Като част от причините Джей Пи Морган Чейс и Кристин Лагард отбелязват сериозното нарушаване на ликвидността, което може да бъде ключов атрибут на следващата криза. Познаването на причините, динамиките и тенденциите, свързани с финансовия анализ и методите на антикризисното управление би способствал за подобряване на мениджмънта на всяко предприятие.

Профил на участниците

Обучението е подходящо за мениджъри, финансови директори и аналитици, собственици, кредитори, както и мениджъри на всички оперативни нива.

Основни теми на обучението

Модул 1. Кризисни процеси и управление на предприятието. Кризисни ситуация в жизнения цикъл на предприятието. Механизъм на развие на кризите. Категориите „адаптируемост“, „критично състояние“, „криза“ и „катастрофа“ и техните финансови измерители. Степени на развитие на кризата. Външни и вътрешни причини за възникване на кризисни състояния в предприятието.

Модул 2. Стадии на кризисния процес и разпознаване на скрити кризи. Финансовите измерители в помощ на съставянето на матрицата на кризисното състояние: вреди, намаляване на рентабилността, загуби, хронична неплатежоспособност. Количествени и качествени методи за диагностика на кризисни състояния.

Модул 3. Реактивно и изпреварващо антикризисно управление. Възстановяване на ликвидността и платежоспособността, намаляване на разходите.  Мероприятия по преодоляване на кризисни състояния.

Модул 4. Финансов анализ и прогнозиране на финансови затруднения. Бърз и детайлизиран анализ на финансовото състояние и финансовата устойчивост на предприятието. Коефициенти за стопански резултати. Ликвидност и платежоспособност. Кредитна и капиталова структура. Анализ на паричните потоци. Темп на устойчив растеж.

Модул 5. Стратегии за преструктуриране. Системата на DuPont за възвращаемост на активите (ROA) като база фирмено преструктуриране. Случаят General Motors. Стратегии за намаляване на активите. Стратегии за намаляване на разходите. Стратегии за увеличаване на приходите.

Защо да изберете това обучение?

check

ще получите практически знания и умения по разпознаване, диагностика и управление (справяне със) на кризисни процеси и състояния, включително и скрити кризи.

check

ще получите практически познания за това как да използвате финансовите данни по-добро управление на бизнеса

check

за да подобрите вътрешнофирмената финансова комуникация

check ще усвоите различни подходи за управление в условията на криза
check

за да повишите ефективността и възвращаемостта в бизнеса

check за да изясните всички въпроси свързани с ефективното управление на финансите

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

certificate

 След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението  
  • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация