iso, 14001, okolna, sreda, okolna sreda, околна, среда, околна срда, природа, опазване

БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане

Стандартите на ISO от серията 14000 дефинират изисквания и насоки към ефективно управление на околната среда, чрез които фирмата гарантира пред партньорите си и пред обществото, че може да:

  • прави мониторинг на въздействията на нейните производствени процеси върху околната среда, и най-вече на тези въздействия, които се изразяват в използване на природни ресурси и в замърсявания с вредни твърди отпадъци, вредни емисии към вода, почва и въздух или недопустимо ниво на шум, миризма, прах, вибрации и др;
  • управлява въздействията на нейните продукти върху околната среда – те да са проектирани така, че ако са за консумативна употреба, да подлежат на рециклиране или безвредно унищожаване, а ако са инвестиционни продукти, да могат да бъдат подложени на “разделен демонтаж” след края на полезната им употреба;
  • прилага подходящи технически, технологични, организационни и други мерки, за да ограничава рисковете или опасностите, свързани със замърсяванията, поне до предели, допустими от международното или местно законодателство (в най-добрия случай фирмата въвежда свои изисквания, по-строги от тези на законодателството).

Фирмата, сертифицирана по ISO 14001, се радва на стопански и социални изгоди. Като прави данъчно признати “присъщи разходи” за опазване на околната среда, тази фирма икономисва глоби и други финансови загуби. Такава фирма би трябвало (или поне така е редно) да не подлежи на инспекционен ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда от контролни органи на държавата), защото тя е доказала, че може да се самоконтролира.

Такава фирма се радва на позитивен обществен отзвук, защото е доказала, че като се грижи за околната среда, в която всички ние живеем, се грижи и за обществото.

Плюс всичко друго големите световни фирми, сертифицирани по ISO 14001, твърдо и настоятелно поставят на всички свои доставчици и подизпълнители изискване за сертификация по ISO 14001.

И накрая, една фирма, която вече е почнала работа по ISO 14001, има по-големи шансове да се класира за външно целево финансиране на инвестиции в опазване на околната среда.

На специализираните ни обучения за запознаване с международни страндарти за управление, можете да чуете добри практики и да обмените опит с останалите участници

Вижте предстоящите обучения по ISO 14001:2015

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение