iso, 28000, 2007, dostavki, доставки, верига на доставките, стандарт

ISO 28000:2007

Система за управление на сигурността по веригата на доставката

Стандартът ISO 28000 е приложим за всякакви по вид и размер фирми, малки и големи, свързани с производство, услуги, съхранение или транспорт на всеки етап от процеса на производство и всяко звено във веригата на доставка. “Верига на доставка” означава поредицата от ресурси и процеси, която тръгва от източника на материал, обхваща стадиите на продукта (услугата) и стига до краен клиент. Тази верига може да включва продавачи, производители, транспортьори, спедитори, застрахователи, центрове на доставка, доставчици, търговци на едро и други единици, които водят до краен клиент.

Стандартът определя изисквания към система за управление на аспекти, критични за сигурността на доставките. Аспектите включват, но не се ограничават до финансиране, производство, управление на информация, опаковане, съхранение и транспортиране.

Системата за управление на сигурността на доставката ISO 28000:2007 стъпва на оценка и управление на риска. Оценката обхваща потенциални рискове за сигурността – природни бедствия, производствени аварии, повреди в оборудване и средства за транспорт, епидемични обстановки, терористични актове, фактори извън контрола на фирмата и други такива.

Рисковете се ранжират и се предприемат приоритетизирани мерки за управлението им, като се отчитат приложимите към предмета на фирмата законови и други изисквания. За да бъдат ефективно внедрени тези мерки, се съставят планове и програми, които са осигурени с необходимите им ресурси и включват действия по оперативно управление. В рамките на действията за оперативно управление фирмата дефинира изискванията си към доставчици, дистрибутори и търговски представители, запознава ги с изискванията и контролира как ги изпълняват, за да гарантира сигурност на доставката по веригата. След като определи и внедри мерки за управление на риска, фирмата непрекъснато измерва и наблюдава всички постигнати резултати по сигурността на доставката, вкл. оценява съответствието с приложимите към дейността й законови и други изисквания.

На база на анализ на информация от измерване, мониторинг и оценка за съответствие се предприемат необходимите коригиращи и превантивни действия, както и действия за постоянно подобряване на системата за управление на сигурността на доставките.

Внедрената и действаща система за управление на сигурността на доставките ISO 28000:2007 показва ангажираност и вдъхва доверие у клиентите. Тя се разширява “лавинно” и създава навици у партньорите. Пести време, финанси, застрахователни и гаранционни разходи.

Наличието на Система за управление на сигурността на доставките е предпоставка за по-лесна подготовка, за са се получи сертификат за оторизиран икономически оператор (сигурност и безопасност – AEOS или опростени митнически процедури / сигурност и безопасност – AEOF), а също така осигурява силни предимства, когато се кандидатства за доставчик или подизпълнител на сертифициран оторизиран икономически оператор.

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение