iso, 19011, 2018 19011:2018, nowo, new, stadart, нов стадарт, одист, одитор, исо

ISO 19011:2018

Указания за одит на системи за управление

Стандартът ISO 19011 предлага принципи и множество указания, насочващи към добри практики за одитиране на стандартизирани системи за управление. В по-общ план тези принципи и указания са успешно приложими за одити и на всякакви други системи, проекти, процеси и дейности.

От юли 2018 година е публикувано и действа ново издание на стандарта, което отменя досегашното от 2011 година. Организациите биха могли да ревизират и осъвременят документите и практиките си с новите моменти, характеризиращи изданието от 2018 г.

Съобразяването с новото издание на стандарта може да се изрази основно чрез:

  • прилагане на принцип за отчитане на рисковете – както за процеса на одит, така и за одитираните;
  • по-задълбочено и съобразено с ресурси и рискове планиране на Програмата за одити и на плановете за одити;
  • засилено внимание към обективни доказателства и обективност при оценяването им, което помага за адекватни и точни констатации;
  • насочване на усилията към повишена ефикасност и ефективност на одитите, включително с прилагане на отдалечено одитиране и съвременни технически методи за достъп и обмен на информация;
  • внимание към допълнителната информация, изложена в Приложение А.

Тези акценти и някои допълнителни указания са подходящо основание за нов прочит и за прередактиране на действащите процедури за одит или за създаване на напълно нова документална основа. Като следствие би трябвало да се подобрят и практиките за одитиране. Както и преди е било организациите имат пълна свобода да преценят кои указания да изберат и усвоят за прилагане и в каква степен да става прилагането. При това трябва да бъдат запазени ключовите стъпки при разработване и изпълнение на Програма и стъпките за провеждане на одит. При тях няма съществена промяна.

Обучението в Модул 3А (за ISO 19011) цели да представи указанията на стандарта и да насочи към практически ориентири за реалното му прилагане. То се комбинира с обучение по един или няколко, определени от Вас модули за стандарти за системи за управление. Така общата му продължителност е от минимум два учебни дена.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение