исо, 45001, охсас, исо45001, Iso, iso45001, ohsas, bs, стандрт, здраве и безопасност, безопасна работа

БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

Модул 6А

Обучението запознава с най-новите изисквания заложени в БДС ISO 45001:2018. По време на обучението ще се докоснем до логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта и ще дадем насоки за тяхното прилагане. В резултат от обучението ще сме готови да прилагаме стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

АУДИТОРИЯ

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа– обект и област на приложение;
 • разбиране на организацията и нейния контекст; разбиране на потребностите и очакванията на работниците и другите
 • заинтересовани страни; определяне на обхвата на СУЗБР;
 • лидерство и участие на работниците, определяне на роли, отговорности и правомощия, политика по ЗБР;
 • планиране – действия за овладяване на рисковете и възможностите, идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и планиране на мерки за тяхното постигане;
 • поддържане – ресурси, компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документираната информация;
 • дейности – оперативно планиране и управление, готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране;
 • оценяване на резултатността – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, вътрешни одити и преглед от ръководството;
 • подобряване – разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи действия; постоянно подобряване.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията и указанията на стандарта и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта;
 • усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд;
 • придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • обмяна на опит с останалите участници в обучението.

Предстоящи модулни обучения

10 - 17 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Mодул 1B - FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - v. 4.1 Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на качеството на ИТ-услугите
София view
8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 19 - БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
Пловдив view

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение