исо, храни, стандарт за храните, 22000, ифс, iso, ifs, haccp, насср

GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните

Модул 1

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • запознаване с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига;
 • преминаване през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др;
 • овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания и стандарта ISO 22000:2005 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

ТЕМАТИКА

 • изисквания за управление безопасността на храните – задължителни и препоръчителни
 • определяне на обхват и област на приложение на Системата за управление
 • планиране и разработване на Системата за управление на безопасността на храните – Процедури, програми, планове, технологични схеми, контролни карти и пр.
 • изисквания при внедряване на Добрите производствени и хигиенни практики – очаквани доказателства за изпълнение
 • НАССР план – подготовка и разработка. Методики за анализ на риска и определяне на ККТ. Мониторинг и оперативно управление
 • валидиране и верификация
 • поддържане на Системата за управление – ресурси и действия

Ползи от обучението

 • сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните;
 • увереност при управление на безопасността по време на производство;
 • намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни;
 • подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 


 

Предстоящи публични обучения

21 - 25 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
Варна view

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение