Новият ISO/IEC 17025:2017 е публикуван


С течение на годините, ISO/IEC 17025 Общи изисквания за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране, се превърна в международна референция за лабораториите за изпитване и калибриране, които искат да демонстрират своя капацитет за предоставяне на доверени резултати. Международният стандарт, публикуван съвместно от ISO и IEC (Международна електротехническа комисия), съдържа набор от изисквания, които дават възможност на лабораториите да подобрят способността си да произвеждат последователно валидни резултати.

Лабораторната среда обаче се промени драстично, откакто стандартът беше публикуван за последен път, което доведе до решението за преразглеждане на стандарта и интегриране на значителни промени. Стив Сидни, един от организаторите на работната група за преразглеждане на стандарта, обяснява: "Последната версия на ISO / IEC 17025 беше публикувана през 2005 г. Оттогава пазарните условия се промениха и ние почувствахме, че можем да донесем някои подобрения на стандарта."

Heribert Schorn, работна група "Convenor", която участва и в IECEE (система за оценка на съответствието на електротехническото оборудване и компоненти), добавя: "Преразглеждането беше необходимо за покриване на всички технически промени, технически промени и развития в ИТ техниките, от последната версия. Освен това стандартът взема под внимание новата версия на ISO 9001."

Този стандарт е от голямо значение за Общността за оценка на съответствието на IEC, тъй като очертава основните изисквания за изпитване в рамките на всички схеми за оценка на съответствието и програми, работещи в рамките на системите за оценяване на съответствието IECEE, IECEx, IECQ и IECRE.

Прегледът бе започнат през февруари 2015 г. в резултат на съвместно предложение на международното лабораторно сътрудничество по акредитация (ILAC) и Южноафриканското бюро по стандартизация (SABS), което е член на ISO и е домакин на националния комитет на IEC. Процесът на ревизиране на стандарта вече достига етапа на окончателния проект на международния стандарт (FDIS), последният етап от разработката преди публикуването му.

Основните промени

Преразглеждането на ISO / IEC 17025 отчита дейностите и новите начини на работа на лабораториите днес. Основните промени са следните:

Процесният подход вече съответства на по-новите стандарти като ISO 9001 (управление на качеството), ISO 15189 (качество на медицинските лаборатории) и ISO / IEC 17021-1 (изисквания за одиторски и сертификационни органи). Преразгледаният стандарт поставя акцента върху резултатите от процеса вместо подробното описание на неговите задачи и стъпки.

С по-силен фокус върху информационните технологии стандартът сега разпознава и включва използването на компютърни системи, електронни записи и производството на електронни резултати и отчети. Съвременните лаборатории работят все повече с информационните и комуникационните технологии и работната група счита, че е необходимо да се разработи глава по тази тема.

Новата версия на стандарта включва глава за мислене въз основа на риска и описва общите черти с новата версия на ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания.

Терминологията е актуализирана, за да бъде по-скоро в крак с днешния свят и факта, че хартиените книги, записите и отчетите бавно се прекратяват в полза на електронните версии. Примерите включват промени в Международния речник за метрология (VIM) и привеждане в съответствие с терминологията по ISO / IEC, която съдържа набор от общи термини и определения за всички стандарти, посветен на оценката на съответствието.

Беше приета нова структура за привеждане на стандарта в съответствие с другите съществуващи стандарти за оценка на съответствието по ISO / IEC, като серия ISO / IEC 17000 относно оценката на съответствието.

Обхватът беше преработен, за да обхване всички лабораторни дейности, включително тестване, калибриране и вземане на проби, свързани с последващо калибриране и тестване.

Използването на ISO/IEC 17025 улеснява сътрудничеството между лабораториите и други органи. Тя подпомага обмена на информация и опит и спомага за хармонизирането на стандартите и процедурите, както обяснява Уорън Меркел, друг управител на работната група. "ISO / IEC 17025 въздейства върху резултатите, доставени от лабораториите по няколко начина. Стандартът изисква те да отговарят на критериите за компетентност на техния персонал, калибрирането и поддръжката на тяхното оборудване и общите процеси, които използват за генериране на данните. Това изисква лабораториите да мислят и да работят по начин, който гарантира, че техните процеси са под контрол и данните им са надеждни." Резултатите също така получават по-широко приемане между страните, когато лабораториите отговарят на стандарта.

 

Разработен съвместно от ISO и IEC в Комитета

Виж още  

Обучение за запознаване с новостите в стандарта ISO/IEC 17025:2017 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране