LEAN PRODUCTION – Master Class

Публично обучение
7 - 10 Май
- София

LEAN PRODUCTION – Master Class представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

 • основни идеи. Lean Production – рожба на нови нужди на бизнеса;
 • описване и измерване на параметрите на производствения поток;
 • много видове излишни ресурси и дейности (Muda);
 • кртoграфиране на потока на стойността (Value Stream Mapping – VSM);
 • рационализирани работни места и участъци (5S System in Workplace – 5S);
 • накъсване на производствените серии (Short Series Production – SSP);
 • бърза смяна/пренастройка на оборудване (Single-Minute Exchange of Diе – SMED);
 • тотална продуктивна поддръжка (Total Productive Maintenance –TPM);
 • едноелементен поток (One piece flow) и непрекъснат поток (Continuous Flow);
 • обратно планиране (Inverse Planning) и Поток с изтегляне (Pull Flow);
 • производство и доставка „Точно навреме“ (Just In Time – JIT);
 • идентифициране и управление на тесните места в производството. Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки;
 • регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (Queueing Theory– TOQ);
 • по-ниски нива на запасите по целия производствен поток (Stock Theory – TOS);
 • ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management);
 • всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen);
 • ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking);
 • организация при въвеждането на Lean Production;
 • правила за „продаване“ на идеята Лийн. Методи за консолидиране и консенсус. Превенция и преодоляване на съпротива. Приобщаване и мотивиране за участие;
 • Lean Production и другите подходи, насочени към производствената ефективност.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български
 • Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
7 - 10 Май
LEAN PRODUCTION – Master Class
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Цена
980 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
четири дни, от 09:00 до 18:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

◾ участниците, посетили тридневния курс LEAN production – Master class, ползват отстъпка 60% от цената за четиридневния курс LEAN production – Master class;

◾ участниците, посетили еднодневния курс LEAN production – Basic level, ползват 30% отстъпка от цената за четиридневния курс LEAN production – Master class;

◾ различните отстъпки се сумират, като максималната не може да надвишава 70%.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 980 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение