fssc, 22000, hrani, standart, sertifikacia, certification, фссц, храни, стандарт, сертификация

FSSC 22000 – независима схема за сертифициране на системите за управление на безопасността на храните по цялата верига на доставки се основава на изискванията на стандарта ISO 22000, техническите спецификации ISO / TS 22002 (1-6), в зависимост от естеството на дейността и насоките на FSSC.

Стандартът е одобрен от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и се счита за равностоен на стандартите на BRC или IFS.

Основните причини за промените и издаването на 5-та версия на FSSC 22000 са:

  • Публикуване на новото издание на ISO 22000 през 2018 г.
  • Включване на списъка на решенията на Съвета на заинтересованите страни по FSSC 22000 в изискванията на схемата
  • Съответствие с изискванията на GFSI
  • Процес на непрекъснато подобряване

ПРОМЕНИ В FSSC 22000 ВЕРСИЯ 5

Новата версия приема така наречената структура на високо ниво (HLS), общата структура за всички нови стандарти за система за управление.

В съответствие с промените в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, новата версия на стандарта ISO 22000 също е основана на риска. Стандартът разграничава риска на оперативно ниво l (чрез подхода за анализ на критичните критични точки (HACCP)), както и на стратегическото ниво II на системата за управление и способността й да постигне определените цели.

Сега стандартът последователно разграничава два цикъла PDCA (Plan-Do-Check-Act). Първият се прилага за системата за управление като цяло (клаузи от 4 до 7 и от 9 до 10), а вторият обхваща операциите, описани в клауза 8, които едновременно покриват принципите на НАССР.

Освен това, Версия 5 включва нови термини и определения, както и допълнителна информация относно различните категории продукти. Тя подобрява предишните изисквания на схемата и дава възможност за интегрирани одити на системите за управление.

Версия 5 има нова опция – модул за управление на качеството, който включва всички интегрирани елементи на ISO 9001 в FSSC 22000 сертифицирането (FSSC 22000-Quality). По този начин е възможно да се комбинира сертификат за управление на безопасността на храните със сертификат за управление на качеството.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА ПРЕХОД КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЕРСИЯ 5 НА FSSC 22000

  • Одити в съответствие с изискванията на FSSC 22000 версия 4.1 се разрешават само до 31.12.2019 г.
  • Всички сертификати на FSSC 22000, издадени в съответствие с версия 4.1 ще бъдат валидни до 29.06.2021 г.
  • Одит за преход в съответствие с изискванията на FSSC 22000 версия 5 ще се извършва между 01.01.2020 и 31.12.2020 г.
  • Одитите за прехода, свързани с изискванията на FSSC 22000 версия 5 (извършени от 1 януари 2020 г.), ще бъдат оповестени одити
  • Одитите по планово наблюдение и повторно сертифициране трябва да се използват като одити на прехода към версия 5 на FSSC 22000

Обученията по FSSC 22000 VERSION 5 на ръководители и членове на НАССР екипи, вътрешни одитори и други специалисти от хранителната верига ще стартират от 09.2019 г.

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org