finance, analisys, crisis, финанси, анализ, финансов анализ, кризиснам криза, управление, мениджмнт

Финансов анализ и антикризисно управление

Бонус тема: Държавна политика за мерки и действия по време на извънредното положение
Публично обучение
1 Октомври 2020
- София

цена

185.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

д-р Петър Петров

ezik

Български/Английски език

Още в края на 2018 година редица авторитетни пазарни анализатори, институционални инвеститори и политически лидери индикираха за сигнали, отнасящи се до нова финансова криза. Като част от причините Джей Пи Морган Чейс и Кристин Лагард отбелязват сериозното нарушаване на ликвидността, което може да бъде ключов атрибут на следващата криза. Познаването на причините, динамиките и тенденциите, свързани с финансовия анализ и методите на антикризисното управление би способствал за подобряване на мениджмънта на всяко предприятие.

Профил на участниците   

Обучението е подходящо за мениджъри, финансови директори и аналитици, собственици, кредитори, както и мениджъри на всички оперативни нива.

Основни теми на обучението

Модул 1. Кризисни процеси и управление на предприятието. Кризисни ситуация в жизнения цикъл на предприятието. Механизъм на развие на кризите. Категориите „адаптируемост“, „критично състояние“, „криза“ и „катастрофа“ и техните финансови измерители. Степени на развитие на кризата. Външни и вътрешни причини за възникване на кризисни състояния в предприятието.

Модул 2. Стадии на кризисния процес и разпознаване на скрити кризи. Финансовите измерители в помощ на съставянето на матрицата на кризисното състояние: вреди, намаляване на рентабилността, загуби, хронична неплатежоспособност. Количествени и качествени методи за диагностика на кризисни състояния.

Модул 3. Реактивно и изпреварващо антикризисно управление. Възстановяване на ликвидността и платежоспособността, намаляване на разходите.  Мероприятия по преодоляване на кризисни състояния.

Модул 4. Финансов анализ и прогнозиране на финансови затруднения. Бърз и детайлизиран анализ на финансовото състояние и финансовата устойчивост на предприятието. Коефициенти за стопански резултати. Ликвидност и платежоспособност. Кредитна и капиталова структура. Анализ на паричните потоци. Темп на устойчив растеж.

Модул 5. Стратегии за преструктуриране. Системата на DuPont за възвращаемост на активите (ROA) като база фирмено преструктуриране. Случаят General Motors. Стратегии за намаляване на активите. Стратегии за намаляване на разходите. Стратегии за увеличаване на приходите.

След преминаване на обучението участниците     

Защо да изберете това обучение?

check

ще получите практически знания и умения по разпознаване, диагностика и управление (справяне със) на кризисни процеси и състояния, включително и скрити кризи.

check

ще получите практически познания за това как да използвате финансовите данни по-добро управление на бизнеса

check

за да подобрите вътрешнофирмената финансова комуникация

check ще усвоите различни подходи за управление в условията на криза
check

за да повишите ефективността и възвращаемостта в бизнеса

check за да изясните всички въпроси свързани с ефективното управление на финансите

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

certificate

 След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението  
  • учебни материали

Детайли за обучението

София
1 Октомври
Финансов анализ и антикризисно управление
Лектор

Петър Петров

Петър Петров е консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“.

Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Цена
185 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка  и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение