ifs, international, food, standard

IFS FOOD

International Food Standard – Food, version 6 – Международен стандарт за храните
ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТА

Tърговските вериги – с нови правила. Големите търговски вериги у нас вече искат допълнителна сигурност, че не продават опасни храни. През 2009 г. доставчиците им трябва да въведат IFS – международен стандарт за качество и безопасност на храните. За фирмите, които продават храни на хипервериги в Европа, IFS си беше и си е “задължителен”. Той става “задължителен” и за България от 2009 г., като част от новите правила на големите търговски вериги. Въвеждането на IFS и съответната сертификация са доказателства за добър вътрешен ред в производството и наличие на системен контрол върху безопасността на храните.

IFS унифицира изискванията към производителите относно безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. IFS надгражда принципите на НАССР, поставяйки допълнителни специфични изисквания.

IFS унифицира процедурите за одит на фирмите, произвеждащи под частни марки на търговски вериги, за да има прозрачност по доставната верига. IFS поставя изисквания към същината, провеждането и оформянето на резултати от одита, както и изисквания към органите за сертификация и одиторите. Всяка фирма, произвеждаща под търговски марки на големи вериги, се одитира по IFS. Той е структуриран в две нива – базово и високо. Критериите за базово ниво са минимално необходими изисквания за допускане до участие в международно ориентирания хранителен бранш. Критериите за високо ниво са насочени към фирми, които искат да покажат “най-добра практика” в бранша.

Кое е различното в изискванията на IFS?

Интегрирани изисквания за безопасност и качество. Стандартът изисква ефикасно действаща система за управление, която да гарантира съответствия с изискванията за безопасност и качество и със законовите изисквания. Тези три аспекта на изискванията трябва да се оценяват и осигуряват във всеки процес на системата за управление. По общите си изисквания към системата за управление IFS прилича на ISO 9001, но трябва да е въведен контрол на безопасността, базиран на НАССР и допълнителни процедури.

Твърди изисквания към инфраструктурата. IFS се различава от другите подобни стандарти главно по това, че задава доста конкретни изисквания към производствената инфраструктура. Повечето такива изисквания се припокриват с изискванията в Кодекс Алиментариус, но IFS съдържа и множество много конкретни и много по-строги изисквания.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТА

Обучението е подходящо за:

Мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните.

Компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;

Компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните

Компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги

Цел на обучението

Представяне на изискванията и прилагането на IFS Food по отношение на качество, безопасност и нормативна база

Запознаване с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Food. Преминаване през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS FOOD

Овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, съобразно IFS FOOD.

Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с IFS Food

Тематика

Структура на стандарта IFS Food

Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии

Изисквания за качество и безопасност на храните:

Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство

Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството

Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите

Раздел 4 от стандарта: Производствен процес

Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения

Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност

Ползи

Практически знания за документиране и управление на Системата за качество и безопасност на хранителните продукти, отговорности и пълномощия

Методологията за провеждане на сертификационни одити, видове несъответствия – закриване и докладване

Изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на качествени и безопасни хранителни продукти

Получаване, съгласуване и приемане на клиентски изисквания

Определяне на зоните за почистване и дезинфекция, видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/

Управление на процесите свързани с планиране и производство на хранителни продукти и съпътстващите дейности

Проектиране и разработване на нови продукти, рецепти, спецификации

Разработване на НАССР планове и мониторинг на ККТ и КТ

Измерване, анализи и подобрения на Системата за управление

Поставяне на продукти под карантина; изтегляне и връщане на продукт; освобождаване на продукт

Анализ и управление хранителната сигурност и защитата на храните от биотероризъм

Виж още подобни обучения

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите