Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ISO 31000:2009 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ

20 декември 2017 г. София

Международният стандарт ISO 31000 е пълно ръководство за определяне и управление на рисковете за бизнеса и за обществото

Обучението е подходящо за:

 • ръководители на организации;
 • представители на ръководството;
 • одитори „от втора страна“;
 • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
 • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
 • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Цели на семинара са:

 • да представи принципите и организационната основа за управление на рискове;
 • да разтълкува значението на ползваните в стандарта термини;
 • да коментира указанията за идентифициране, анализиране и оценяване на рискове;
 • да даде представа за опции и стратегии при избор на въздействия, които променят рисковете;
 • да обясни значението на дейностите по наблюдения и прегледи на ефекта от избраните въздействия.

ISO 31000:2009

 • позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове;
 • насочва към действия срещу рисковете във всички звена на организацията;
 • препоръчва интегриране на управлението на рисковете към общия процес на управление;
 • набляга на усилията за постигане и поддържане на ефикасност и търсене на подобрения;
 • дава основа за възпитаване на култура на отношение към рисковете.  

КРАТЪК ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 • Въведение (понятие за риск, процеси на управление – дейности и диаграми).
 • Ключови термини и определения (коментар на някои ключови термини и определения).
 • Принципи за ефикасно управление на риска (пояснения за смисъла на принципите за управление на рискове, ефикасност при управление на рискове чрез работно прилагане на принципите).
 • Организационна рамка (съставни части и взаимовръзка на организационната рамка, организационна рамка – разработка, внедряване, наблюдения/прегледи, подобряване).
 • Процес на управление (процес на управление на риска – диаграма, обмен на информация и консултиране, установяване на обстоятелства, оценяване на риска – етапи, въздействие върху рискове – тактики и реализации, наблюдение и преглед, записи и проследяване).
 • Приложение А и други източници (анализ на приложение А на ISO 31000, източници на допълнителна информация).
Виж програмата на семинара

ВОДЕЩ

Инж. Бончо Антонов е консултант и преподавател в Алфа Куолити от създаването на фирмата. Предишният му опит е от участия в и ръководство на развойни пpoекти. Работил е също като технолог, конструктор, сервизен инженер и изпитател. Понастоящем консултира и преподава по широка палитра от международни стандарти за системи за управление, по методи и модели на постоянните подобрения, по управление на иновационни проекти и структури, по проектна организация на индустрията и бизнеса

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров"№ 27, ет.1

Продължителност на курса: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  124 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

 

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org