ECO HOTEL


ЕКОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИЗМА

 

На вид хотелът е спретнат, комфортен, трепти от ред и чистота – в ресторанта, в стаите и навсякъде – но в задния му двор и навсякъде наоколо са планини  oт нечистотии, опаковки и отпадъци...

Из одиторски доклад до туроператор


Сертификационната програма “Eco Hotel” е стартирала през 1993 г. от консултантската група HVS International EcoServices в сътрудничество с екологични експерти, вкл. такива от Rocky Mountain Institute и United States EPA, инженери и други консултанти.

Системата “Eco Hotel” обхваща 14 елемента, базиран е на ISO 14001 и изключва някои изисквания, като е адаптиран към аспектите на околната среда в туристическия бранш.

 

Тези четиринадесет елемента са следните:

 1.  Политика и организационна структура по околната среда.
 2.  Сигурност и безопасност.
 3.  Мотивация на персонала.
 4.  Управление на енергийните ресурси.
 5.  Управление на отпадъците.
 6.  Вода и канализация.
 7.  Опасни вещества.
 8.  Комуникации.
 9.  Хранене и кухни.
 10.  Вътрешно обзавеждане/офис-артикули.
 11.  Закупуване.
 12.  Транспорт.
 13.  Обучение.
 14.  Външни пространства (ландшафт).

Годишните доклади по изпълнението трябва да включват:

 • анализ на резултатите от външния одит;
 • потвърждение на основните данни за околната среда;
 • степен на изпълнение на целите и задачите;
 • действия, извършени от заинтересованите страни

За проверяваните 14 области (елементи) са въведени екологични и социални критерии, разделени в три категории: основни въпроси, второстепенни въпроси и трети въпроси. Основните и второстепенни въпроси са задължителни. Третите са въпроси тип “бонус”.

Управлението, измерването и лимитиращите критерии касаят екологична отговорност (ангажименти), управление на твърдите отпадъци, рационално ползване на енергията, опазване на водите, обучение на персонала и приобщаване на местното население.

ОБУЧЕНИЯ


Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с изискванията на стандартизираните системи за управление. Може да видите актуалната ни учебна програма в раздел ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ. За да се регистрирате е необходимо да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ  на office@alphaquality.org

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ на място е подходящо при обучение на повече и от 8 човека от една фирма или когато работния процес не позволява отсъствие на работещите. За да получите оферта, изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ