ISO 17100:2015

ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ И ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
Извършването на услугата „превод” е резултат от дейност, която както всички останали има свои характеристики и може да бъде оценявана спрямо определени изисквания, които са стандартизирани в европейския стандарт БДС EN 15038:2006 (EN 15038:2006) „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга” и се отнасят само за писмен превод. Стандартът обхваща основните процеси на преводаческата услуга, включително подготовка, превод, редакция, преглед, управление на проекти, качествен контрол, проследяване и доставка. Той разглежда преводаческата услуга в нейната цялост като единен процес, в който извършването на превода е една брънка от веригата и поставя някои съществени изисквания, свързани с това, направеният вече превод да бъде прегледан от лице, различно от преводача (редактор), както и доказване на професионалната компетентност на всеки един от участниците в процеса на превод, главно преводачи, рецензенти, редактори и коректори.

В стандарта се обръща внимание на някой важни момента:

  • преводаческата услуга, в която са включени задължения на преводача (превод и проверка) и на агенция за преводи (всички останали съпътстващи превода дейности) се разглежда като едно цяло, подчинена на общи и взаимно свързани правила.
  • акцентирано е на клиентските изисквания към преводаческата услуга като обект на договаряне и основна характеристика за оценка на качеството
  • стремежът е да се уеднакви терминологията, използвана в преводаческата дейност

Както е видно преводаческата услуга е в ръцете на най-малко два субекта – преводач и (обикновено) агенция. Ето затова е необходима стандартизация. Ето затова трябва да има строги правила, които да се познават от всички (клиенти и доставчици на услуги), за да може качеството да бъде гарантирано и проследимо.

Стандартът EN 15038 позволява да се извършва оценяване на съответствието и сертификация на доставчиците на преводачески услуги. Такива могат да бъдат и преводачът, и редакторът, и агенцията. В контекста на този стандарт обаче предоставянето на преводачески услуги се разглежда като верига, в която всеки има своята роля. Съответно желаещите да придобият сертификат по този стандарт трябва да предоставят по-голямата част от услугите, съставляващи тази верига.

Стандартът може да се прилага самостоятелно, както и да се интегрира с други стандарти и най-вече с ISO 9001, с който имат някои общи изисквания, но EN 15038 въвежда базови изисквания, които са специфични само за преводаческия бранш.

През 21-ви век преводът е толкова масирано явление и преводачът е само част от него, а и към настоящия момент все повече европейски институции поставят като изискване сертификацията по EN 15038:2006 за участие в тръжните си процедури за извършване на преводи, което значи, че една сертификация по EN 15038 ще повиши конкурентоспособността на доставчиците на преводачески услуги.

ОБУЧЕНИЯ


Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с изискванията на стандартизираните системи за управление. Може да видите актуалната ни учебна програма в раздел ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ. За да се регистрирате е необходимо да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ  на office@alphaquality.org

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ на място е подходящо при обучение на повече и от 8 човека от една фирма или когато работния процес не позволява отсъствие на работещите. За да получите оферта, изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ