GREEN GLOBE

ЕКОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ПО СТАНДАРТАСертификация по околната среда за туристически обекти може да се направи по модела “Green Globe 21”, който еспециализиран стандарт за туризма, създаден от международната организация  Green Globe, съвместно с WTTC (Международен съвет по пътуване и туризъм) и SGS.

Стандартът Green Globe 21 стъпва на принципите, дадени в Програма 21 (Agenda 21), приета през юни 1992 г. на Срещата за земята (Earth summit) от 182 правителства, членове на UNCED, обединени от идеята да осигурят устойчиво бъдеще на планетата.

“Green Globe 21” е приложим в хотели, туристически комплекси, туристически селища и туроператори, желаещи да се ангажират към околната среда и устойчивото развитие.

Като прилага изискванията на “Green Globe 21”, туристическият обект овладява и управлява въздействията си върху околната среда (пести енергия и вода, намалява отпадъците) и подкрепя местната община за развитие и по-добро качество на живот на населението, с което допринася за устойчивото развитие на планетата и така получава местно и международно признание, че се е ангажирал към бъдещето на човечеството.

Постига се подобрена резултатност по отношение на околната среда, а също позитивни последици в отношението на обществото към туризма в следните ключови области:

 • емисии на парниковите газове;
 • ефективност на енергия, запазване и управление;
 • управление на сладководни ресурси;
 • запазване и управление на екосистемата;
 • управление на социални и културни въздействия на туризма;
 • планирана употреба на земя за туризъм и развитие;
 • местни социално-икономически придобивки от туризма;
 • запазване на качеството на въздуха и контрол на шума;
 • управление на отпадните води, канализация и потоци;
 • минимизиране на отпадъците, повторно използване и рециклиране;
 • съхранение и употреба на опасни за околната среда вещества;
 • опазване на културно наследство.

Сертификация “Зелен глобус” е достъпна за всички фирми и организации от сферата на туризма, които искат да дадат доказателство пред своите клиенти и местната общност за намерения и постижения по отношение на околната среда и устойчивото развитие.

ОБУЧЕНИЯ


Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с изискванията на стандартизираните системи за управление. Може да видите актуалната ни учебна програма в раздел ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ. За да се регистрирате е необходимо да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ  на office@alphaquality.org

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ на място е подходящо при обучение на повече и от 8 човека от една фирма или когато работния процес не позволява отсъствие на работещите. За да получите оферта, изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ