BS OHSAS 18001:2007

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Трудовото законодателство гарантира защитата на правото
на работника за здравословна и безопасна трудова среда,
а работодателят има и моралното задължение да я осигури.

Валери Жискар д’Естен

Основната правна уредба по здравословните и безопасни условия на труд се съдържа в едноименния Закон, в Кодекса на труда, в Наредбите и в другите документи по прилагането им.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 съдържа изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда (СУЗБУТ) и позволява тя да бъде оценена и сертифицирана.

Стандартът предлага модел на система, която да позволи на фирмите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ.


Цената и срокът за въвеждане на система BS OHSAS 18001, както и подготовката за сертификация, зависят от конкретиката на всяка отделна фирма. За да дадем оферта, попълнете формата за запитване.


BS OHSAS 18001:2007 е съвместим с ISO 9001 (Система за управление на качеството) и ISO 14001 (Система за управление на околната среда) и също като тях, следва цикъла “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA), с акцент към постоянните подобрения. Това улеснява интегрирането им.

Всеки етап от цикъла PDCA включва следните основни елементи:

Етап “Планиране”

 • идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, OHSAS идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ;
 • дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ.

Етап “Изпълнение”

 • изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ;
 • определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ;
 • осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация
  на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него;
 • поддържане на определена документация на СУЗБУТ, правила за управлението й;
 • въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове;
 •  програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации.

Етап “Проверка”

 • измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ;
 • разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността
  и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия;
 • поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ, управление на записите;
 • провеждане на вътрешни одити, извършване на преглед от ръководството.

Етап “Действие”
Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ.

ОБУЧЕНИЯ


Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с изискванията на стандартизираните системи за управление. Може да видите актуалната ни учебна програма в раздел ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ. За да се регистрирате е необходимо да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ  на office@alphaquality.org

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ на място е подходящо при обучение на повече от 8 човека от една фирма или когато работния процес не позволява отсъствие на работещите. За да получите оферта, изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ