Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

КРЕАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Техники за повишаване на финансовото самочувствие на фирмата

Очаквайте скоро дата и място на провеждане

През 1986 година Йън Грифитс, бащата на израза „креативно счетоводство“, пише: „Това е най-голямата уловка от Троянския кон насам… Тя е напълно законна. Това е - креативно счетоводство.“ Креативно счетоводство, известно още и като „управление на печалбите“.

Семинарът „Креативно счетоводство” е специализирано бизнес обучение, насочено към всеки мениджър, счетоводител, анализатор и консултант, за това как да направите печалбите, такива каквито искате да бъдат. И не само – в семинара е представена обемна практика и примери за креативно счетоводство, водещи до подобряване на ключовите финансови показатели за всяка фирма. Тази практика и примери са разгледани на всички аналитични нива: данъчно, управленско и счетоводно в исторически план.

Сред участниците в програмата „Креативно счетоводство“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • собственици, управители и ръководители на отдели;
  • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови
    и счетоводни функции;
  • счетоводители;
  • финансови анализатори;
  • консултанти.

ВОДЕЩ

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник счетоводство и финанси за мениджъри“, както и на над  200 публикации в специализирани и периодични издания, по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството, кредитния анализ, финансовите манипулации и фалшификации. Автор и ръководител на авторски колектив на списание „Моят успешен европроект“. Разработва дисертация, свързана със съвременните аспекти в проявлението на показателите за ликвидност на фирмата, по която тематика има научни разработки, представени на международни конференции в страната и в чужбина

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. Всеки от участниците получава личен подарък от лектора – книгата „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри".

Семинарът е структуриран в четири части, а именно:

Част Първа. Методи на креативно счетоводство към баланса. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: Ликвидност и нетен оборотен капитал; Възвращаемост на активите; Финансов ливъридж и устойчивост.

Част Втора. Методи по креативно счетоводство към отчета за приходи и разходи. Включва подробни примери за креативно счетоводство по отношение на показателите за: нетната печалба; печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA); рентабилността на продажбите; обращаемостта на активите; коефициенти за покритие на плащанията по дълга и лихвите.

Част трета. Методи и практика на креативно счетоводство към отчета за паричните потоци. Капитализиране на разходи. Преструктуриране на разходите за лихви, комисионни и дивиденти.

Част Четвърта. Креативно счетоводство - Заплахите: модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) и други сходни модели; методи на счетоводния и финансов анализ.

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията

Място на провеждане:гр. София, кв. Лозенец, бул. "Никола Вапцаров" №27, ет.1

Продължителност на курса: от 9.30 до 17.00 часа

Регистрация:  09.00 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org