Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

 

07 и 08 октомври 2017 г. ❖ София

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите.

От 1494 година счетоводството и финансите се разглеждат като „длъжният ред в записванията“, „езикът на бизнеса“ и „единствено необходима субстанция“. Днес, повече от всякога, е наложително мениджъри и предприемачи да са в състояние да разбират успешно счетоводните принципи и финансовите отчети. Да развиват знания и умения, които да им позволяват да провеждат ефективни срещи от финансово естество. Да поставят финансови задачи и вземат печеливши управленски решения.
Предвид на тези потребности, концепциите, представени в курса „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ са лесни за разбиране, както и успешно приложими в практиката.

Тази програма ще помогне на мениджърите да:

 • подобрят управленската си ефективност и стойност в организационната и функционална структура на организацията;
 • подобрят своите умения за вземане на решения чрез прилагане на финансова проницателност и философия на мислене;
 • разбират финансовите отчети, да задават правилните въпроси, както и уверено да комуникират със счетоводители и финансисти в тяхната организация и извън нея;
 • увеличат финансовото си разбиране върху доходността, бизнес риска, възвращаемостта и ликвидността;

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

 • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции;
 • хора с интереси към творчески и научни дейности;
 • специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия.

Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ще получат практически познания за това как
да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

 • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
 • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
 • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ВОДЕЩ

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.  Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери” и „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над  200 публикации в специализирани и периодични издания, по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анали. Има научни разработки областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ТЕМАТИКА

 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи
 • Счетоводен баланс. Капитал и резерви
 • Счетоводен баланс. Задължения
 • Отчет за приходите и разходите. Приходи
 • Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци
 • Годишен финансов отчет
  Бонус тема: Устойчив растеж срещу фирмена задлъжнялост.
  Алгоритъм за цялостен анализ на финансовите отчети. Обсъждане на практически казуси и въпроси, възникнали в процеса
  на обучението по програмата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“
Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията

Място на провеждане: гр. София, кв. Лозенец, бул. "Никола Вапцаров" №27, ет.1

Продължителност на курса: 2 дни, от 9.30 до 17.00 часа

Регистрация:  09.00 часа

Цена:  360 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org